Obwieszczenia i ogłoszenia

Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 12 lipca 2024 r. znak: GKNII.6824.31.2024, GKNII.6824.29.2024, GKNII.6824.20.2024 o wydaniu decyzji o nabyciu przez Gminę Juchnowiec Kościelny prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w obrębie Olmonty, Brończany, Hryniewicze - użytkowanych dotychczas jako drogi ogólnodostępne, niezaliczane do kategorii dróg publicznych.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 09 lipca 2024 r. znak: DOK-4.7704.23.2023 w sprawie wydania decyzji ustalającej kolejny okres obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie i pobór wody do nawodnień rolniczych z rzeki Horodnianka  

Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 03 lipca 2024 r. znak: GKNII.6824.28.2024 i GKNII.6824.29.2024 o wydaniu decyzji dotyczącej nabycia przez Gminę Juchnowiec Kościelny prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w obrębie Horodniany i Juchnowiec Kościelny - użytkowanych dotychczas jajko drogi ogólnodostępne, niezaliczone do kategorii dróg publicznych.

Decyzja Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych znak: POR.6233.5.2024 z dnia 03 lipca 2024 r.  

Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 03.07.2024 r. znak: AR.6740.3.19.2023, o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi gminnej na działkach o nr ewid.: 222/157, 225/2, 222/236, 222/90, 222/94, 222/93 obręb ewidencyjny Księżyno Kolonia, jednostka ewidencyjna Juchnowiec Kościelny.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19 czerwca 2024 r. znak: BI.ZUZ.2.4210.470.2024.EK

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 29 maja 2024 r., znak: BI.ZUZ.4210.154.2023.BW 

Ogłoszenie o sprzedaży rzeczowych składników majątku ruchomego w drodze nieograniczonego przetargu ustnego.

Ogłoszenie w sprawie bezpłatnego transportu wyborców w Wyborach do Europarlamentu Europejskiego

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnego transportu w Wyborach do Europarlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 09 czerwca 2024 r. na podstawie art. 37e oraz 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 poz. 2408 z późn. zm.). Bezpłatny transport będzie realizowany w miejscowościach i godzinach jak przedstawiono w załączonych rozkładach jazdy – „DZIEŃ ŚWIĄTECZNY” 200; 201; 202.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie zadania pn.Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Ignatki wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej.

Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego znak: AR.6740.3.19.2023  dnia 14 maja 2024 r. - rozbudowa drogi gminnej - ul. 2KD-D w m. Księżyno Kolonia gm. Juchnowiec Kościelny wraz z budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej 

Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego znak AR.6740.3.6.2024 z dnia 26.04.2024 r.

Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego znak AR.6740.3.6.2024 z dnia 03.04.2024 r.

OGŁOSZENIA I OBWIESZCZENIA 2024 ROK 

Ogłoszenie w sprawie bezpłatnego transportu wyborców w Wyborach Samorządowych

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnego transportu w Wyborach Samorządowych zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2024 r. na podstawie art. 37e oraz 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 poz. 2408 z późn. zm.). Bezpłatny transport będzie realizowany w miejscowościach i godzinach jak przedstawiono w załączonych rozkładach jazdy – „DZIEŃ ŚWIĄTECZNY” 200; 201; 202.

Obwieszczenie Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny o nabyciu przez Gminę Juchnowiec Kościelny prawa własności nieruchomości, położonych w obrębie Bogdanki, oznaczonych nr geod. 27/5, 290, 291, 292, 296, 297, 299, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308

Obwieszczenie Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny o nabyciu przez Gminę Juchnowiec Kościelny prawa własności nieruchomości, położonej w obrębie Wojszki, oznaczonej nr geod. 910 i 971

Obwieszczenie Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny o nabyciu przez Gminę Juchnowiec Kościelny prawa własności nieruchomości położonych w obrębie Izabelin oznaczonych nr geod. 72/1, 73, 74, 76/1, 77

Informacja Starosty Powiatu Białostockiego  o wyłożeniu operatów opisowo - kartograficznych ewidencji gruntów i budynków obrębów Lewickie, Lewickie Kolonia, Hermanówka, Ogrodniczki, Rumejki, Janowicze, Janowicze Kolonia

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 15 lutego 2024 r. znak: B.RUZ.4217.1.2024

Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Powiatu Białostockiego, w dniu 13 lutego 2024 r., decyzji o nabyciu przez Gminę Juchnowiec Kościelny prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w obrębie Bogdanki, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonych jako działki: nr geod. 27/5 o pow. 0,02 ha, nr geod. 290 o pow. 0,20 ha, nr geod. 291 o pow. 1,07 ha, nr geod. 292 o pow. 0,35 ha, nr geod. 296 o pow. 0,55 ha, nr geod. 297 o pow. 0,19 ha, nr geod. 299 o pow. 0,03 ha, nr geod. 301 o pow. 0,15 ha, nr geod. 302 o pow. 0,12 ha, nr geod. 303 o pow. 0,21 ha, nr geod. 304 o pow. 0,69 ha, nr geod. 305 o pow. 0,09 ha, nr geod. 306 o pow. 0,10 ha, nr geod. 307 o pow. 0,04 ha, nr geod. 308 o pow. 0,02 ha., użytkowanych dotychczas jako drogi ogólnodostępne, niezaliczone do
kategorii dróg publicznych

Ogłoszenie o wydaniu przez Starostę Powiatu Białostockiego, w dniu 9 lutego 2024 r., decyzji o o nabyciu przez Gminę Juchnowiec Kościelny prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Izabelin, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej nr geod.: 72/1, 73, 74, 76/1 i 77, użytkowanej dotychczas jako drogi ogólnodostępne, niezaliczone do kategorii dróg publicznych.

Ogłoszenie o wydaniu w dniu 30 stycznia 2024 r., decyzji o nabyciu przez Gminę Juchnowiec Kościelny prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Wojszki, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej nr geod. 971 i 910, użytkowanej dotychczas jako drogi ogólnodostępne, niezaliczone do kategorii dróg publicznych.

OBWIESZCZENIE NR 1/2024 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 12 stycznia 2024 r. o kwalifikacji wojskowej w 2024r.

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na 2024 rok na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny – termin składania wniosków do 12 stycznia 2024r.
W załączeniu:
- Zarządzenie Nr ORG.0050.558.2024 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 3 stycznia w sprawie ogłoszenia naboru wniosków (…),
- Wniosek o udzielenie dotacji
- Uchwała Nr LVI/580/2023 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji (…)
- Informacja o przyznaniu dotacji
- Informacja o przyznaniu dotacji (do odczytu)

 

OGŁOSZENIA I OBWIESZCZENIA 2023 ROK

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 18.12.2023r. znak: BI.RUZ.4210.86.2023.MK 

Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego znak: AR.6740.2.5.37.2023 z dnia 21.12.2023 r.

Informacja z dnia 18 grudnia 2023 r. dotycząca przyznania dotacji na zabytki wpisane do rejestru zabytków (pdf)

Informacja z dnia 18 grudnia 2023 r. dotycząca przyznania dotacji na zabytki wpisane do rejestru zabytków (do odczytu)

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 30.11.2023 r. znak: BI.ZUZ.2.4210.21.2020 w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 23.11.2023 r. znak: BI.RUZ.4231.6.2022.AJ w sprawie wydłużenia terminu prowadzenia postępowania 

Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego znak: AR.6740.2.5.37.2023 z dnia 22.11.2023 r.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 08.11.2023 r. znak: BI.ZUZ.2.42.10.90.2023.BW, w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. wykonanie rowu z przepustami w jego przebiegu na działkach nr geod.: 65, 491, 6/72, 68, 69, 70, 71, 72, 73/2, 73/1, 74/1, 75/5, 76/1 obręb Juchnowiec Dolny, gm. Juchnowiec Kościelny, pow. białostocki, woj. podlaskie, w ramach przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa drogi gminnej - ul. Kolejowa w m. Juchnowiec Dolny w gm. Juchnowiec Kościelny od km 0+000 do km 0+408,95''.

Ogłoszenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Białymstoku z dnia 26 października 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w Wojszkach (działka o nr geod. 190/2) oraz w Klewinowie (działka o nr geod. 133/1).

Ogłoszenie w sprawie bezpłatnego transportu wyborców w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnego transportu w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r. na podstawie art. 37e oraz 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022r. poz. 1277 z późn. zm.). Bezpłatny transport będzie realizowany w miejscowościach i godzinach jak przedstawiono w załączonych rozkładach jazdy – „DZIEŃ ŚWIĄTECZNY” 200; 201; 202

Decyzja Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych znak: POR.6233.12.2023 z dnia 11 września 2023 r.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: BI.ZUZ.2.4210.251.2022.KD z dnia 20 czerwca 2023 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.481.2023 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisany do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny - termin składania wniosków do 23 czerwca 2023 r.

Decyzja Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych znak: POR.6233.6.2023 z dnia 13 czerwca 2023 r. 

Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego AR.6740.3.3.2023 z dnia 22.05.2023 r. - decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi powiatowej nr 1492B Hryniewicze - Olmonty (gm. Juchnowiec Kościelny).

Na podstawie art.14a ust.1 i 2  ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz.2236;z 2023 r. poz.877)  Gmina Juchnowiec Kościelny informuje o przystąpieniu do sprzedaży końcowej paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego

Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego (do odczytu)

Obwieszczenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: BI.RUZ.4231.6.2022.AJ z dnia 09 maja 2023 r.  

Zmiana decyzji POR.6233.6.2020 z dnia 23 października 2020 r., zmieniona w dniu 18 lutego 2021 r., zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny znak: POR.6233.1.2023 z dnia 20 kwietnia 2023 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO – wydanie decyzji znak. AB-II.7821.2.2023.KG z dnia 12 kwietnia 2023 roku uchylającej w części i w tej części orzekającej a w pozostałej utrzymującej w mocy decyzję Starosty Białostockiego z dnia 8 listopada 2022 r., znak AR.6740.3.16.2021, udzielającej Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny zezwolenia na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi gminnej nr 106773B Hryniewicze-Koplany od km. 0+000,00 do km 1+029,10 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej, na działkach nr geod.: 23/19, 45/5, 47/16, 47/18, 58/5, 71/5, 165, 166, 29/5 obręb Hryniewicze, jedn. ewid. 200202_2 gm. Juchnowiec Kościelny.

Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego AR.6740.3.3.2023 z dnia 18.04.2023 r. - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi powiatowej nr 1492B Hryniewicze - Olmonty.

Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 18 kwietnia 2023 roku znak: AR.6740.3.3.2023 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi powiatowej nr 1492B Hryniewicze - Olmonty (gm. Juchnowiec Kościelny) wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 03 kwietnia 2023 r. znak: BI.ZUZ.2.4217.58.2022.KD w sprawie wydłużenia terminu prowadzenia postępowania dotyczącego legalizacji zlikwidowanego zbiornika powyrobiskowego 

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 03 kwietnia 2023 r. znak: BI.ZUZ.2.4210.345.2022.KD w sprawie wydłużenia terminu prowadzenia postępowania dotyczącego likwidacji zbiornika powyrobiskowego oraz wykonanie sączków drenarskich    

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 28 marca 2023 r. znak: BI.ZUZ.2.4210.251.2022.KD w sprawie wydłużenia terminu prowadzenia postępowania dotyczącego usługi wodnej tj. poboru wód podziemnych z istniejącego ujęcia na działce nr geod. 89/12 obręb Hryniewicze  

Obwieszczenie Nr 4/2023 wojewody Podlaskiego z dnia 31 marca 2023 r. o kwalifikacji wojskowej 2023 r.

Decyzja Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny zezwalająca na na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny znak: POR.6233.4.2022 z dnia 08 marca 2023 r. 

Decyzja Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny zezwalająca na na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny znak: POR.6233.5.2022 z dnia 08 marca 2023 r.          

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 14 marca 2023 r. znak: WOOŚ.4210.18.2016.DK - postanowienie o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla przedsięwzięcia pn.: "Prace na liniach kolejowych 31, 32 i 52 na obszarze województwa podlaskiego". 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wyroku z dnia 08 lutego 2022 r. sygn. akt IV SA/Wa 1567/21 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie uchylenia decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 14 sierpnia 2019 r. o środowiskowych uwarunkowaniach, znak:WOOŚ.420.65.2018.DK, a także decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 4 czerwca 2021 r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.226.2019.EW/KB/JSz dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie drogi ekspresowej S19 na odcinku Choroszcz - Ploski wraz z budową odcinka drogi krajowej nr 65 Kudrycze - Kuriany - Grabówka oraz budową, rozbudową i przebudową dróg innej kategorii i niezbędnej infrastruktury.

Obwieszczenie informujące o możliwości zapoznania się z dwoma postanowieniami Wojewody Podlaskiego: z dnia 07.02.2023 r. znak: AB-I.7820.2.2.2021.MB, o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego oraz z dnia 07.02.2023 r. znak: AB- I.7820.2.2.2021.MB, o nałożeniu na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, obowiązku usunięcia nieprawidłowości występujących w przedłożonym wniosku, w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-19, na odcinku od węzła Białystok Zachód (bez węzła) do węzła Białystok Księżyno (z węzłem) o długości około 16,7 km, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie gmin: Choroszcz, Turośń Kościelna, Juchnowiec Kościelny, jak również z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, z dnia 02.01.2023 r. znak: WOOŚ.4222.1.2022.PL, o umorzeniu postepowania w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia A

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: BI.ZUZ.2.4210.251.2022.KD z dnia 27.01.2023 r., w sprawie złożenia wyjaśnień do wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. pobór wód podziemnych z istniejącego ujęcia na działce nr geod. 89/12 obręb Hryniewicze, gm. Juchnowiec Kościelny.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: BI.ZUZ.2.4210.251.2022.KD z dnia 30.11.2022 r. w sprawie złożenia wyjaśnień do wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. pobór wód podziemnych z istniejącego ujęcia na działce o nr geod. 89/12 obręb Hryniewicze     

Zawiadomienie z dnia 25.11.2022 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej odwołania od decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku PGW Wody Polskie z dnia 22 lipca 2022 r., znak: BI.ZUZ.2.4210.21.2020

„Obwieszczenie z dnia 15.11.2022 r. Starosty Powiatu Białostockiego o wydaniu decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, obejmującej rozbudowę drogi gminnej nr 106773 B Hryniewicze-Koplany od. Km. 0+000,00 do km 1+029,10 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: BI.ZUZ.2.4210.251.2022.KD z dnia 31.10.2022 r. w sprawie złożenia wyjaśnień do wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. pobór wód podziemnych z istniejącego ujęcia na działce nr geod. 89/12 obręb Hryniewicze    

Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku znak: WOP.5160.18.2021.WP z dnia 31.10.2022 r. 

Na podstawie art.34 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Gmina Juchnowiec Kościelny informuje o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022r.

Informacja.pdf

Starosta Powiatu Białostockiego AR.6740. 3. 7. 2022 O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 27.05.2022 r. Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 176) oraz art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735. ze zm.) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że na wniosek (AR.6740.3.7.2022) Zarządu Powiatu Białostockiego, w imieniu którego występuje Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, złożony w dniu 20.04.2022 r., skorygowany w dniu 23.05.2022 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi powiatowej Nr 1512B na odcinku od drogi powiatowej Nr 1483B do wsi Zajączki

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi gminnej nr 106773 B Hryniewicze-Koplany od km 0+000,00 do km 1+029,10 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej, na działkach nr geod.: 23/19, 45/5, 47/16, 47/18, 58/5, 71/5, 165, 166, 29/5 – 0011 Hryniewicze, jednostka ewidencyjna 200205_02, gm. Juchnowiec Kościelny

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19.09.2022 r. znak BI.ZUZ.2.4210.219.2022.KO o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. likwidację i wykonanie wylotów urządzeń kanalizacyjnych, likwidację rowu (przydrożnego) wraz z przepustami w jego przebiegu oraz przebudowę rowu poprzez rozbiórkę i wykonanie przepustu pod koroną drogi gminnej oraz usługę wodną tj. odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowu, na działkach nr geod. 116/1, 115/1 i 253/3 obręb Ignatki, w ramach przebudowy z rozbudową drogi gminnej nr 106768B – ul. Kwiatowej w Ignatkach, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, woj. podlaskie.

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 15 września 2022 r. znak: BI.RUZ.4231.6.2022 w sprawie przedłużenia postępowania administracyjnego z uwagi na złożone odwołania od decyzji BI.ZUZ.2.4210.21.2020 z dnia 22 lipca 2022 r. 

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 15 września 2022 r. znak: BI.ZUZ.2.4210.123.2022.KD w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na roboty w wodach polegające na likwidacji zbiornika powyrobiskowego oraz wykonanie urządzeń wodnych tj. likwidację przepustu oraz wykonanie sączków drenarskich na działkach nr geod. 216/13, 216/14, 216/15, 216/19 oraz 216/20 obręb Horodniany, gm. Juchnowiec Kościelny, pow. białostocki, woj. podlaskie   

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 12 września 2022 r. znak: BI.ZUZ.4210.251.2022.KD w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. pobór wód podziemnych z istniejącego ujęcia na działce nr geod. 89/12 obręb Hryniewicze, gm. Juchnowiec Kościelny, pow. białostocki, woj. podlaskie  

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 25 sierpnia 2022 r. BI.ZUZ.2.4210.21.2020 w sprawie wznowionej z urzędu dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę rowu melioracyjnego R-B poprzez wykonanie w jego przebiegu przepustu i wykonanie rurociągów drenarskich na działkach nr geod. 491/3, 491/5 i 491/8 obręb Lewickie, gm. Juchnowiec Kościelny, pow. białostocki, woj. podlaskie    

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19 lipca 2022 r. BI.ZUZ.2.4210.263.2021.BW w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. wykonanie drenażu opaskowego na działce nr geod. 233/13 obręb Horodniany, gm. Juchnowiec Kościelny i wylotu urządzeń kanalizacyjnych na działce nr geod. 294/1 obręb Horodniany, gm. Juchnowiec Kościelny, na usługę wodną tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ww. wylotem urządzeń kanalizacyjnych do rzeki Horodnianka na działce nr geod. 294/1 obręb Horodniany

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 17 sierpnia 2022 r. znak: BI.ZUZ.2.4210.21.2020 w sprawie wznowionej z urzędu dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę rowu melioracyjnego R-B poprzez wykonanie w jego przebiegu przepustu i wykonanie rurociągów drenarskich na działach nr geod. 491/3, 491/5 i 491/8 obręb Lewickie

Zarządzenie Nr ORG.0050.373.2022 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisany do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny - termin składania wniosków do 31 sierpnia 2022r.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego w Białymstoku z dnia 10 sierpnia 2022 r. znak: BI.ZUZ.2.4210.123.2022.KD w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na roboty w wodach polegające na likwidacji zbiornika powyrobiskowego oraz wykonanie urządzeń wodnych tj. likwidację przepustu oraz wykonanie sączków drenarskich na działkach nr geod. 216/13, 216/14, 216/15, 216/19 oraz 216/20 obręb Horodniany

Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego znak AR.6740.3.10.2022 z dnia 05.08.2022 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1498B w miejscowości Szerenosy wraz z rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej (gm. Juchnowiec Kościelny)

Decyzja Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny znak: POR.6233.3.2022 z dnia 28 lipca 2022 r.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 22 lipca 2022 znak: BI.ZUZ.2.4210.21.2020 w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych ,tj. przebudowę rowu melioracyjnego R-B poprzez wykonanie w jego przebiegu przepustu i wykonanie rurociągów drenarskich na działkach nr geod. 491/3, 491/5 i 491/8 obręb Lewickie, gm. Juchnowiec Kościelny, pow. białostocki, woj. podlaskie   

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 18 lipca 2022 r. znak: BI.ZUZ.2.4210.263.2021.BW w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. Wykonanie drenażu opaskowego na działce nr geod. 233/13 obręb Horodniany, gm. Juchnowiec Kościelny i wylotu urządzeń  kanalizacyjnych na działce nr geod. 294/1 obręb Horodniany, gm. Juchnowiec Kościelny oraz na usługę wodną tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ww. wylotem urządzeń kanalizacyjnych do rzeki Horodnianka na działce nr geod. 294/1 obręb Horodniany, gm. Juchnowiec Kościelny, pow. białostocki, woj. podlaskie oraz trwałe odwodnienie obiektów budowlanych planowanym do wykonania ww. drenażem

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 08.07.2022 r. znak BI.ZUZ.2.4210.10.2022.KO o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na likwidację rowów wraz z przepustami w ich przebiegu na „Rozbudowę drogi gminnej nr 106773 B Hryniewicze – Koplany od km 0+000 do km 1+029,10 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej, obręb Hryniewicze, gm. Juchnowiec Kościelny, Pow. Białostocki, Woj. Podlaskie”

Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego znak AR.6740.3.7.2022 z dnia 05.07.2022 r., w sprawie rozbudowy drogi powiatowej Nr 1512B na odcinku od drogi powiatowej Nr 1483B do wsi Zajączki.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie BI.ZUZ.2.4210.21.2020 z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie przebudowy rowu melioracyjnego R-B poprzez wykonanie w jego przebiegu przepustu i wykonanie rurociągów drenarskich na działkach o nr geod. 491/3, 491/5 i 491/8 obręb Lewickie 

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie BI.ZUZ.2.4210.263.2021.BW z dnia 20.06.2022 r.   

Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego AR.6740.3.10.2022 z dnia 24.06.2022 r. - wszczęcie postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1498B w miejscowości Szerenosy wraz z rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej.

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dotyczące udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych inwestycji pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 106773B Hryniewicze-Koplany od km 0+000 do km 1+029,10.


Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 27.05.2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi powiatowej Nr 1512B na odcinku od drogi powiatowej Nr 1483B do wsi Zajączki wraz z budową kanału technologicznego oraz przebudową sieci wodociągowej.

Obwieszczenie Strarosty Powiatu Białostockiego z dnia 26.05.2020 r. znak: AR.6740.3.3.2020, o wszczeciu na wniosek Zarządu Powiatu Białostockiego, w imieniu którego występuje Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi powiatowej Nr 1484B na odcinku Niewodnica Nargilewska  - Kudrycze gm. Juchnowiec Kościelny na działkach nr geod.: 65/8, 65/9, 65/11, 66/1, 67/1, 68/1, 69/1, 74/1, 81/8, 81/10, 88/1, 83/6, 84/6 obręb 26 Niewodnica Nargilewska, jednostka ewidencyjna 200205-2 Gmina Juchnowiec Kościelny. Obwieszczenie Strarosty Powiatu Białostockiego z dnia 26.05.2020 r. znak: AR.6740.3.3.2020, o wszczeciu na wniosek Zarządu Powiatu Białostockiego, w imieniu którego występuje Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi powiatowej Nr 1484B na odcinku Niewodnica Nargilewska  - Kudrycze gm. Juchnowiec Kościelny na działkach nr geod.: 65/8, 65/9, 65/11, 66/1, 67/1, 68/1, 69/1, 74/1, 81/8, 81/10, 88/1, 83/6, 84/6 obręb 26 Niewodnica Nargilewska, jednostka ewidencyjna 200205-2 Gmina Juchnowiec Kościelny. Wygaśnięcie decyzji Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny POR.6233.23.2011 z dnia 30 listopada 2011 r. zezwalającej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - dec. POR.6233.5.2019 z dnia 11 lutego 2020 r.


Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 04.02.2020 r. znak: AB-I.7840.5.7.2020.WB, dot. postępowania administracyjnego na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A w sprawie udzielenia pozwolenia na rozbiórkę i budowę mostu kolejowego w km 65,791 linii kolejowej nr 32 wraz z przebudową linii kolejowej nr 32 na odcinku od km 65,749 do km 65,822 Białystok – Bielsk Podlaski (Lewki)

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę istniejącego mostu, wykonanie nowego obiektu mostowego, wykonanie wylotów kanalizacji drenażu nowego obiektu mostowego w km 65,791 linii kolejowej Nr 32 na rzece Niewodniczanka oraz na usługę wodną tj. odprowadzenie do wód rzeki Niewodniczanka za pomocą wylotów kanalizacji wód opadowych lub roztopowych, zwiazanych z realizacją inwestycji pn. ,,Prace na linii kolejowej nr 32 na odcinku Białystok - Bielsk Podlaski Lewki'', działki nr ew. 346/2, 346/3, 356/4, obręb Koplany, gm. Juchnowiec Kościelny, pow. białostocki, woj. podlaskie.

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. mostu i wylotów drenaży oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia projektowanego mostu do rzeki Turośnianka w km 21÷285 jej biegu (w km 58÷994 km linii kolejowej Nr 32), gm. Juchnowiec Kościelny w ramach realizacji projektu ,,Prace na linii kolejowej Nr 32 na odcinku Białystok - Bielsk Podlaski (Lewki)''.

Ogłoszenie Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie wysokości podstawowej kwoty dotacji na 2020 rok.

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego o wydaniu decyzji znak: AB-I.7840.5.102.2019.WB z dnia 02 stycznia 2010 r. - odmawiającej PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A., zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę i budowę mostu kolejowego w km 65,791 na linii kolejowej nr 32, w ramach inwestycji pn."Prace na linii kolejowej nr 32 na odcinku Białystok - Bielsk Podlaski (Lewki)".

Dyrektor Zespołu Szkół w Księżynie im. ks. Michała Sopoćki ul. Szkolna 7 16-001 Księżyno, woj. podlaskie ogłasza przetarg nieograniczony na przygotowanie i dostawę obiadów do tołówki szkolnej i przygotowanie  śniadań i obiadów dla dzieci z Przedszkola w wieku 3-4-5-6 letnich.


Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego znak: AB-I.7840.5.102.2019.WB z dnia 9 października 2019r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w sprawie udzielenia pozowlenia na rozbiórkę i budowę mostu kolejowego  na odcinku Białystok - Bielsk Podlaski (Lewki).


Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego znak:AB-II.7821.6.2019.ED z dnia 02.09.2019r. o wydaniu decyzji w dniu 30.08.2019r. utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję StarostybBiałostockieo z dnia 08.03.2019r. zezwalającej Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę ul. Miłej we wsi Ignatki wraz z budowa infrastruktury towarzyszącej.


Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego znak: AB-IV.747.2.6.2019.NK z dnia 30 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej na części działek ew. nr 346/2, 346/4, 346/3 - obręb Koplany oraz na części działek 767/1, 767/2 - obręb Lewickie, gm. Juchnowiec Kościelny 

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego znak: AB-IV.747.1.2.2019.MB z dnia 30 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej na działkach o nr ew. 281/1 oraz na części działki o nr ew. 281/2 obręb Hołówki Małe, na działkach o nr ew. 54/3, 54/4 oraz części działki nr ew. 54/5 obręb Juchnowiec Dolny, gm. Juchnowiec Kościelny 

Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych POR.6233.1.2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r. 

Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 08.08.2019r. znak:AR.6740.3.24.2018 o wydaniu decyzji o zewoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę ulicy Leśnej - drogi gminnej w Księzynie wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.


 Informacja o zgromadzeniu publicznym w trybie uproszczonym

Termin: 15, 16, 17, 19 i 20 lipca 2019r.
Teren: miejscowości Księżyno i Kleosin, gmina Juchnowiec Kościelny
W wyżej wymienionym terminie planowane jest zgromadzenie „mobilne”, dwóch osób, ograniczone się do jednego samochodu z banerami, który będzie poruszać się zgodnie z przepisami o ruchu drogowym po ulicach m.in. wyżej wymienionych miejscowości.
Zgromadzenie ma charakter akcji informacyjnej do Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej STOP PEDOFILII.


Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 02.07.2019r. znak:AR.6740.3.24.2018 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej  budowe ulicy Leśnej - drogi gminnej w Księżynie wraz z budową  i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.

Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku z dnia 29.05.2019 r. znak: WOP.5160.8.2019.WP, o umorzeniu postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie przebudowy gminnej o długości 2110 m Biele - Simuny na działkach nr geod. 172/1 w obrębie Biele i nr geod. 164 w obrębie Simuny, gmina Juchnowiec Kościelny


Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 15 marca 2019r. znak:AB-II.7821.2.2019.UŁ o wydaniu decyzji uchylającej w całości i przekazującą do ponownego rozpatrzenia Staroście Białostockiemu o zezwoleniu Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny na realizację inwestycji drogowej - budowa ul.Leśnej w Księżynie.


Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 15.03.2019r., znak: AR.6740.3.28.2018 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi gminnej ul. Miłej we wsi Ignatki w Gminie Juchnowiec Kościelny wraz z budową infrastruktury towarzyszącej.


Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 28.02.2019 r., znak:AB-II.7821.11.2018.UŁ zawiadamiające że dnia 28 lutego 2019 r. została przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administaracyjnego w Białymstoku skarga wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Wojewody Podlaskiego z dnia 14 stycznia 2019 r., znak: AB-II.7821.11.2018.UŁ


Odpowiedzi na pytaniaszenie Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie aktualizacji wysokości podstawowej kwoty dotacji na 2018r. 

Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 01.02.2019 r., znak: AR.6740.3.28.2018 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi gminnej ul. Miłej we wsi Ignatki w Gminie Juchnowiec Kościelny wraz z budową infrastruktury towarzyszącej.


Ogłoszenie o udzielenie zamówienia - na dostawę śniadań, obiadów i podwieczorków w naczyniach jednorazowego użytku do Przedszkola w Kleosinie.

Ogłoszenie Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie wysokości podstawowej kwoty dotacji na 2019r.

Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 18.01.2019 r., znak: AR.6740.3.24.2018 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę ulicy Leśnej - drogi gminnej w Księżynie wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 14 stycznia 2019 r., znak: AB-II.7821.11.2018 UŁ o wydaniu decyzji dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Białystok - Juchnowiec Kościelny od km rob. 0+024 do km 0+295 w miejscowości Hryniewicze, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki. 


Zawiadomienie Nr WOP.5160.8.2018.WP z dnia 27 grudnia 2018r. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Białymstoku - o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie przebudowy drogi gminnej Biele - Simuny o długości 2110 m na działkach nr geod. 172/1 i 164 w obrębach wsi Biele i Simuny gm. Juchnowiec Kościelny

O G Ł O S Z E N I A


OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Dyrektor Przedszkola w Kleosinie ul. Oj. Janusza Walerowskiego 4, 16-001 Kleosin, woj. podlaskie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę śniadań, obiadów i podwieczorków do Przedszkola w Kleosinie - oddziały przy ul. Tarasiuka 9 w Kleosinie

Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ

Informacja z otwarcia oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty str.1

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty str.2


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W KONKURSIE NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH
GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

Zaproszenie

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY

Formularz cenowy - emisja obligacji

Uchwała Nr II/13/2018 emisja obligacji

Odpowiedź na zapytania

Protokół z otwarcia ofert


Ogłoszenie Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny o aktualizacji wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na 2018r.

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Dyrektor Przedszkola w Kleosinie ul. Oj. Janusza Walerowskiego 4, 16-001 Kleosin, woj. podlaskie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę śniadań, obiadów i podwieczorków do Przedszkola w Kleosinie- oddziały przy   ul. Tarasiuka 9 w Kleosinie

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o uniważnieniu


OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Księżynie ogłasza przetarg nieograniczony - na przygotowanie i dostawę obiadów do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Księżynie


WOP.5160.8.2018.WP Zawiadomienie w sprawie przebudowy drogi Biele-SimunyWójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka:
nr 88/2 o pow. 0,2300 ha, KW BI1B/00234396/9, obręb 11- Hryniewicze, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie
(zgodnie z ewidencją gruntów w skład działki wchodzi użytek gruntowy, oznaczony symbolem K – użytki kopalne).


 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, znak: WOOŚ.4Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka:
nr 88/2 o pow. 0,2300 ha, KW BI1B/00234396/9, obręb 11- Hryniewicze, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie
(zgodnie z ewidencją gruntów w skład działki wchodzi użytek gruntowy, oznaczony symbolem K – użytki kopalne).
20.29.2018.RD z dnia 22 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej na nieruchomości położonej w m. Olmonty przy ul. Miła, Szczęśliwa, Pozytywna, Leśna, Spontaniczna


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, znak: WOOŚ.420.32.2018.MR z dnia 22 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej na nieruchomości położonej w m. Izabelin i m. Olmonty


OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO AB-II.7821.3.10.2018.KG z dnia 18.05.2018 do inwestycji drogowej w Szerenosach

 


Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny. Nabór wniosków trwa do dnia 25 czerwca 2018r.
szczegóły ...


WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 16.05.2018 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do sprzedaży:

- działka nr 88/2, położona w obrębie 11- Hryniewicze, gm. Juchnowiec Kościelny (Wykaz nr 3.2018)

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.


OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA znak: WOOŚ.420.29.2018.RD z dnia 27.04.2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej na nieruchomości położonej w m. Olmonty przy ulicach: Miła, Szczęśliwa, Pozytywna, Leśna, Spontaniczna 

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA znak: WOOŚ.420.32.2018.MR z dnia 27.04.2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej na nieruchomości położonej w m. Izabelin i m. Olmonty 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO AB-II.7821.11.2018.UŁ z dnia 26 kwietnia 2018r.

Odpowiedź na zapytaniaszenie Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie wysokości podstawowej kwoty dotacji na 2018r.

Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych POR.6233.1.2018 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji AR 6740 3 51 2017 na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Białystok - Juchnowiec Kościelny

Obwieszczenie Nr AR.6740.3.49.2017 o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Szerenosy wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej.

 

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 26.01.2018 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonych w obrębie 37- Wojszki, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 909/26 o pow. 0,0259 ha, 909/27 o pow. 0,0485 ha, 909/47 o pow. 0,0116 ha

(Wykaz nr 1.2018).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.


Informacja z dnia 11 stycznia 2018r. dotycząca załatwiania spraw w zakresie działalności lobbingowej za 2017r. 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. sprawy Nr AR.6740.3.51.2017


Obwieszczenie Nr AR.6740.3.49.2017 - o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Szerenosy wraz z budową i rozbudową infrastruktury technicznej.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji AR.6740.3.42.2017

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO AB-II.7821.20.2017.AG


OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Księżynie ogłasza przetarg nieograniczony - na przygotowanie i dostawę obiadów dla uczniów do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej oraz przygotowanie i dostawę śniadań i obiadów dla dzieci w wieku 3-4-5 lat w Punkcie Przedszkolnym znajdującym się w budynku Szkoły Podstawowej w Księżynie

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - Dyrektor Przedszkola w Kleosinie ogłasza przetarg nieograniczony - na dostawę śniadań, obiadów i podwieczorków do Przedszkola w Kleosinie - oddziały przy ul. Tarasiuka w Kleosinie.

Wyniki przetargu


OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dot. sprawy: AR.6740.3.42.2017

OGŁOSZENIA O PRZETARGACH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

1) nr 420 o pow. 0,15 ha, KW BI1B/00063386/6, obręb 2- Biele, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie
2) nr 32/2 o pow. 0,0632 ha, KW BI1B/00139643/0, obręb 6- Dorożki, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie


WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 29.09.2017 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym:

- działka nr 472, położona w obrębie 18- Kleosin, gm. Juchnowiec Kościelny (Wykaz nr 10.2017),

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.


Obwieszczenie o wydaniu decyzji ZRID Nr AR.6740.3.32.2017

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ZRID Nr AR.6740.3.22.2017


WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 07.09.2017 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:

- część działki nr 371/90, położonej w obrębie 18- Kleosin, gm. Juchnowiec Kościelny (Wykaz nr 9.2017),

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.


WYKAZY
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 04.09.2017 r. na okres 21 dni wykazy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:
1)    działka nr 32/2, położona w obrębie 6- Dorożki, gm. Juchnowiec Kościelny (Wykaz nr 7.2017),
2)    działka nr 420, położona w obrębie 2- Biele, gm. Juchnowiec Kościelny (Wykaz nr 8.2017).
Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 37 o pow. 0,35 ha, KW BI1B/00080666/8, obręb 6 - Dorożki, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie - przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, w dniu 26 września 2017r. o godz. 10.00.

OGŁOSZENIE o wszczeciu postępowania dot. sprawy: AR.6740.3.32.2017

OGŁOSZENIA O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

1) nr 469 o pow. 0,2100 ha, KW BI1B/00063389/7, obręb 19- Klewinowo, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie

2) nr 335 o pow. 0,1500 ha, KW BI1B/00071044/6, obręb 30- Rostołty, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskieOBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dot. sprawy: AR.6740.3.22.2017

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 03.07.2017 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - działka nr 37, położona w obrębie 6- Dorożki, gm. Juchnowiec Kościelny (Wykaz nr 6.2017).Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 03.07.2017 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - części działki nr 371/84 oraz działkę nr 368/2, położonych w obrębie 18- Kleosin, gm. Juchnowiec Kościelny (Wykaz nr 5.2017). Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka: nr 104/12 o pow. 0,2542 ha, KW BI1B/00136348/1, obręb 21- Koplany Folwark, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Księżyno, Horodniany i Kleosin (obszar planistyczny Horodniany Wschód)

WYKAZY NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 06.06.2017 r. na okres 21 dni wykazy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonych do dzierżawy w trybie:
- bezprzetargowym, część działki nr 489/5, położonej w obrębie 24- Lewickie, gm. Juchnowiec Kościelny (Wykaz nr 1.2017),
- przetargu ustnego nieograniczonego, działka nr 104/31, położona w obrębie 21- Koplany Folwark, gm. Juchnowiec Kościelny (Wykaz nr 2.2017).
Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

 

WYKAZY NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 06.06.2017 r. na okres 21 dni wykazy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:
- działka nr 469, położona w obrębie 19- Klewinowo, gm. Juchnowiec Kościelny (Wykaz nr 3.2017),
- działka nr 335, położona w obrębie 30- Rostołty, gm. Juchnowiec Kościelny (Wykaz nr 4.2017).
Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

 

Ogłoszenie o sprzedaży rzeczowych składników majątku ruchomego w drodze nieograniczonego przetargu ustnego - drugie postępowanie.

Ogłoszenie o sprzedaży rzeczowych składników majątku ruchomego w drodze nieograniczonego przetargu ustnego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji AR.6740.3.12.2017

Obwieszczenie o wydaniu decyzji AR.6740.3.4.2017

Obwieszczenie Nr AR.6740.3.12.2017 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Juchnowiec Kościelny-Wólka 

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego Nr AB-I.7820.3.3.2016.ŁM o wydaniu decyzji Nr 9/2017 z dnia 27.03.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku od m. Horodniany do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 682 w m. Markowszczyzna oraz o zatwierdzeniu podziału nieruchomości

Obwieszczenie o wydaniu decyzji AR.6740.3.12.2017.

Obwieszczenie Nr AR.6740.3.4.2017 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realziację inwestycji drogowej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr AR.6740.3.20.2016

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka: nr 104/12 o pow. 0,2542 ha, KW BI1B/00136348/1, obręb 21- Koplany Folwark, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie (zgodnie z ewidencją gruntów w skład działki wchodzi użytek gruntowy, oznaczony symbolem B- tereny mieszkaniowe).

Obwieszczenie o wydaniu decyzji AR.6740.3.22.2016 w dniu 03.03.2017 r

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 22.02.2017 r., Nr AB-I.7820.3.3.2016.ŁM o możliwości zapoznania się z postanowieniem o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku od m. Horodniany do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 682 w m. Markowszczyzna oraz zatwierdzenia podziału nieruchomości.  

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka: nr 371/83 o pow. 0,2547 ha, KW BI1B/00069177/0, miejscowość Kleosin, obręb 18- Kleosin, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie (zgodnie z ewidencją gruntów w skład działki wchodzi użytek gruntowy, oznaczony symbolem B- tereny mieszkaniowe). 

Załącznik nr 1

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji znak AR.6740.3.33.2016 dot. przebudowy z rozbudową drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Białystok-Juchnowiec Kościelny

Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w dn. 03.02.2017 r. Nr 118, znak: AR.6740.2.5.46.2016

Informacja w sprawie godzin pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu.

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego Nr AB-I.7820.3.3.2016.ŁM o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowanego i zezwolenia na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku od m.Horodniany do skrzyżowania z drogą wojeówdzką Nr 682 w m. Markowszczyzna oraz zatwierdzenia podziału nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego Nr AB-I.7820.3.3.2016.ŁM o możliwości zapoznania się stron z raportem oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku od m.Horodniany do skrzyżowania z drogą wojeówdzką Nr 682 w m. Markowszczyzna oraz zatwierdzenia podziału nieruchomości.

Obwieszczenie o ponownym wszczęciu postępowania AR.6740.3.22.2016

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego nr AB-I.7820.3.3.2016.ŁM odnośnie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku od m. Horodniany do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 682 w m. Markowszczyzna oraz zatwierdzeniu podziału nieruchomości  

Obwieszczenie o ponownym wszczęciu postępowania 6740.3.20.2016

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr AR.6740.3.33.2016

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że w siedzibie tut. Urzędu w dniu 30.12.2016 r. na okres 21 dni został wywieszony Wykaz nr 6.2016 – wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego dot. decyzji nr AR.6740.3.20.2016 odnośnie budowy drogi gminnej dojazdowej wzdłuż ogrodów działkowych w rejonie ul Kraszewskiego w Kleosinie

Zarządzenie Nr ORG.0050.187.2016 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia VI edycji Nagrody Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny "Pierścień Podskarbiego Włoszka" oraz przyjęcia harmonogramu i składu Kapituły Nagrody.

OGŁOSZENIE
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie ogłasza przetarg nieograniczony

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego o wydaniu decyzji uchylającej decyzję nr AR.6740.3.22.2016 odnośnie rozbudowy drogi powiatowej Nr 1514B na odcinku Baranki - Zimnochy 

OGŁOSZENIE
Dyrektor Przedszkola w Kleosinie ogłasza przetarg nieograniczony

 

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego dot. decyzji nr AR.6740.3.22.2016 odnośnie rozbudowy drogi powiatowej Nr 1514B na odcinku Baranki - Zimnochy 

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

nr 909/48 o pow. 0,0284 ha, KW BI1B/00067682/9, obręb 37 - Wojszki, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie

nr 909/53 o pow. 0,0441 ha, KW BI1B/00067682/9, obręb 37 - Wojszki, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

nr 104/11 o pow. 0,2346 ha, KW BI1B/00136348/1, obręb 21Koplany Folwark, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie

nr 104/12 o pow. 0,2542 ha, KW BI1B/00136348/1, obręb 21 Koplany Folwark, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie

 

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr AR.6740.3.21.2016

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr AR.6740.3.20.2016

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr AR.6740.3.22.2016

 

I N F O R M A C J A

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że w siedzibie tut. Urzędu w dniu 23.09.2016 r. na okres 21 dni został wywieszony Wykaz nr 5.2016 – wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonych w obrębie 37- Wojszki, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr:
1)      909/48 o powierzchni 0,0284 ha,
2)      909/53 o powierzchni 0,0441 ha.
Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

 

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka: nr 371/83 o pow. 0,2547 ha, KW BI1B/00069177/0, miejscowość Kleosin, obręb 18- Kleosin, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie (zgodnie z ewidencją gruntów w skład działki wchodzi użytek gruntowy, oznaczony symbolem B- tereny mieszkaniowe).

Załącznik nr 1

 

 

 

I N F O R M A C J A
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że w siedzibie tut. Urzędu w dniu 14.09.2016 r. na okres 21 dni został wywieszony Wykaz nr 4.2016 – wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 30- Rostołty, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 329/1 o powierzchni 0,2084 ha.

 

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dot. sprawy: AR.6740.3.22.2016

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dot. sprawy: AR.6740.3.21.2016

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dot. sprawy: AR.6740.3.20.2016

 

I N F O R M A C J A
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że w siedzibie tut. Urzędu w dniu 01.09.2016 r. na okres 21 dni został wywieszony Wykaz nr 3.2016 - wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonych w obrębie 21- Koplany Folwark, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr:

1) 104/11 o powierzchni 0,2346 ha,

2) 104/12 o powierzchni 0,2542 ha.

 

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka:nr 915/40 o pow. 0,0699 ha, KW BI1B/00068221/7, miejscowość Wojszki, obręb 37- Wojszki, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie (zgodnie z ewidencją gruntów w skład działki wchodzi użytek gruntowy, oznaczony symbolem PsVI – pastwiska trwałe klasy VI).

OGŁOSZENIE
Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym - na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej

SIWZ i załączniki do przetargu
Rozstrzygnięcie przetargu

ZARZĄDZENIE Nr ORG.0050.140.2016 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka: nr 371/83 o pow. 0,2547 ha, KW BI1B/00069177/0, miejscowość Kleosin, obręb 18 - Kleosin, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie (zgodnie z ewidencją gruntów w skład działki wchodzi użytek gruntowy, oznaczony symbolem B- tereny mieszkaniowe).

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji dot. sprawy: AR.6740.3.6.2016

ZARZĄDZENIE Nr ORG.0050.133.2016 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 12 maja 2016r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dot. sprawy: AR.6740.3.6.2016

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że w siedzibie tut. Urzędu w dniu 06.04.2016 r. na okres 21 dni zostaną wywieszone wykazy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych, położonych w:

- obrębie 37- Wojszki (działka nr 915/40) (Wykaz nr 1.2016),

- obrębie 18- Kleosin (działka nr 371/83) (Wykaz nr 2.2016).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Funkcjonowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Białostockim

Obwieszczenie POR.6220.14.2015 w związku z trwającym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudownie ul. Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdrojwoej w Kleosinie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej na nieruchomości położonej w Kleosinie, gm. Juchnowiec Kościelny.

Obwieszczenie POR.6733.10.2015 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę gazociągu na działce o nr geod.143/10 obręb geod. Solniczki

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny w związku z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U z 1990 r. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) informuje, że w dniu 10 grudnia 2015 r., na okres 30 dni, wyłożono do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny w Juchnowcu Kościelnym przy ulicy Lipowej 10 /pokój nr 1/ spisy inwentaryzacyjne, dotyczące przejęcia mienia Skarbu Państwa do zasobu komunalnego Gminy Juchnowiec Kościelny

Obwieszczenie POR.6230.11.2015 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej

Ogłoszenie o przetargu w drodze składania ofert pisemnych na sprzedaż zbędnych i zużytych składników majątkowych

Ogłoszenie o przetargu w drodze składania ofert pisemnych na sprzedaż zbędnych i zużytych składników majątkowych

O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek:

1) nr 104/11 o pow. 0,2346 ha, KW BI1B/00136348/1, miejscowość Koplany Kolonia, obręb 21 - Koplany Folwark, gm. Juchnowiec Kościelny - cena wywoławcza 115.965,70 zł + podatek VAT w wysokości 23%, wadium 11.600,00 zł.  

2) nr 104/12 o pow. 0,2542 ha, KW BI1B/00136348/1, miejscowość Koplany Kolonia, obręb 21 - Koplany Folwark, gm. Juchnowiec Kościelny - cena wywoławcza 125.631,70 zł + podatek VAT w wysokości 23%, wadium 12.570,00 zł

Ogłoszenie o przetargu w drodze składania ofert pisemnych na sprzedaż zbędnych i zużytych składników majątkowych

O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek:
1) nr 909/15 o pow. 0,0411 ha, KW BI1B/00067682/9, miejscowość Wojszki, obręb 37- Wojszki, gm. Juchnowiec Kościelny - cena wywoławcza 86.286,00 zł /zwolniona od podatku VAT/, wadium 8.630,00 zł.

2) nr 909/17 o pow. 0,0417 ha, KW BI1B/00067682/9, miejscowość Wojszki, obręb 37- Wojszki, gm. Juchnowiec Kościelny - cena wywoławcza 49.092,00 zł /zwolniona od podatku VAT/, wadium 4.910,00 zł.

3) nr 909/31 o pow. 0,0392 ha, KW BI1B/00067682/9, miejscowość Wojszki, obręb 37- Wojszki, gm. Juchnowiec Kościelny - cena wywoławcza 48.912,00 zł /zwolniona od podatku VAT/, wadium 4.900,00 zł

4) nr 909/54 o pow. 0,0414 ha, KW BI1B/00067682/9, miejscowość Wojszki, obręb 37- Wojszki, gm. Juchnowiec Kościelny - cena wywoławcza 49.062,00 zł /zwolniona od podatku VAT/, wadium 4.910,00 zł.

O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka:
nr 915/40 o pow. 0,0699 ha, KW BI1B/00068221/7, miejscowość Wojszki, obręb 37 - Wojszki, gm. Juchnowiec Kościelny - cena wywoławcza 14.493,10 zł + podatek VAT w wysokości 23%, wadium 1.450,00 zł.

O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka:
nr 468 o pow. 0,0800 ha, KW BI1B/00063389/7, miejscowość Klewinowo, obręb 19- Klewinowo, gm. Juchnowiec Kościelny - cena wywoławcza 9.871,10 zł /zwolniona od podatku VAT/, wadium 990,
00 zł.

O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek:
1) nr 104/11 o pow. 0,2346 ha, KW BI1B/00136348/1, miejscowość Koplany Kolonia, obręb 21- Koplany Folwark, gm. Juchnowiec Kościelny - cena wywoławcza 115.965,70 zł + podatek VAT w wysokości 23%, wadium 11.600,00 zł.

I N F O R M A C J A
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że w siedzibie tut. Urzędu w dniu 18.06.2015 r. na okres 21 dni zostaną wywieszone wykazy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonych do sprzedaży w drodze:

ZARZĄDZENIE Nr ORG.0050.34.2015 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 18 maja 2015r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.

I N F O R M A C J A
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że w siedzibie tut. Urzędu w dniu 29.04.2015 r. na okres 21 dni zostaną wywieszone wykazy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej, położonych w:
- obrębie 21- Koplany Folwark (działki nr 104/11 i nr 104/12) (Wykaz nr 1.2015),
- obrębie 37- Wojszki (działka nr 915/40) (Wykaz nr 2.2015),
- obrębie 19- Klewinowo (działka nr 468) (Wykaz nr 3.2015).

 

OGŁOSZENIE
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę obiadów dla uczniów szkoły oraz dostawę śniadań i obiadów dla małych dzieci w wieku 3-4 lat w Punkcie Przedszkolnym znajdującym się w budynku szkoły

I N F O R M A C J A
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że w siedzibie tut. Urzędu w dniu 01.10.2014 r. na okres 21 dni zostaną wywieszone wykazy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonych do sprzedaży w drodze:
- przetargowej, nieruchomość położona w obrębie 37- Wojszki (Wykaz nr 9.2014)
- bezprzetargowej, nieruchomość położona w obrębie 18- Kleosin (Wykaz nr 10.2014)
a także wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, położonej w obrębie 6- Dorożki (Wykaz nr 11.2014)

Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie tutejszego Zespołu Szkół umieszczono ogłoszenie o przetargu na wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym.

Wót Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza I przetarg ustny ograniczony do współwłaścicieli nieruchomości, na sprzedaż udziału 2/6 w prawie własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem 409 o pow. 0,1900 ha, KW BI1B/00024889/7, miejscowość Biele, obręb 2 - Biele - cena wywoławcza udziału 11.007,10 zł (zwolniona z podatku VAT), wadium 1.110,00 zł.

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerami działek: 104/11 o pow. 0,2346 ha i 104/12 o pow. 0,2542 ha, KW BI1B/00136348/1, miejscowość Koplany Folwark, obręb 21 – Koplany Folwark - cena wywoławcza 241.417,40 zł + podatek VAT w wysokości 23%, wadium 24.150,00 zł.

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerami działek: 369/8 o pow. 0,0064 ha, 174/18 o pow. 0,0061 ha i 174/20 o pow. 0,0310 ha, KW BI1B/00045866/3, miejscowość Olmonty, obręb 28 – Olmonty - cena wywoławcza 35.107,00 zł + podatek VAT w wysokości 23%, wadium 3.520,00 zł.

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 225/1 o pow. 0,0517 ha, KW BI1B/00062485/3, miejscowość Ignatki-Osiedle, obręb 23 – Księżyno Kolonia - cena wywoławcza 75.034,00 zł + podatek VAT w wysokości 23%, wadium 7.510,00 zł.

Zarzadzenie nr ORG.0050.359.2014 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny

Wniosek o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskiej lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie gminy Juchnowiec Kościelny

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 218 o pow. 0,06 ha, KW BI1B/00051294/7, miejscowość Wojszki, obręb 37- Wojszki, cena wywoławcza 21.816,00 zł /zwolniona z podatku VAT/, wadium 2.190,00 zł, zabudowanej murowanym budynkiem usługowym

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny odwołuje I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek, który miał odbyć się w siedzibie Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny, ul. Plac Królowej Rodzin 1, w dniu 10 lutego 2014r. o godz.9.00

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny odwołuje I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek, który miał odbyć się w siedzibie Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny, ul. Plac Królowej Rodzin 1, w dniu 10 lutego 2014r. o godz.12.00

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny odwołuje I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek, który miał odbyć się w siedzibie Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny, ul. Plac Królowej Rodzin 1, w dniu 11 lutego 2014r. o godz.9.00

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny odwołuje I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek, który miał odbyć się w siedzibie Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny, ul. Plac Królowej Rodzin 1, w dniu 11 lutego 2014r. o godz.12.00

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny odwołuje I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek, który miał odbyć się w siedzibie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, w dniu 24 lutego 2014r. o godz.10.00

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych na terenie byłego ośrodka wypoczynkowego w Wojszkach, którego datę ustalono na 10 i 11 lutego 2014 r., odbędzie się w siedzibie Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny, ul. Plac Królowej Rodzin 1, Juchnowiec Kościelny

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 18/14 o pow. 1,0913 ha, KW BI1B/00064553/5, miejscowość Bogdanki, obręb 3 - Bogdanki- cena wywoławcza 252.488,00 zł /zwolniona z podatku VAT/, zabudowanej murowanym budynkiem poszkolnym, wadium 25.250,00 zł.

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny odwołuje I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek:
1)    nr 909/48 o pow. 0,0284 ha, KW BI1B/00067682/9, miejscowość Wojszki, obręb 37- Wojszki- cena wywoławcza 7.899,00 zł /zwolniona z podatku VAT/, wadium 790,00 zł.
2)    nr 909/53 o pow. 0,0441 ha, KW BI1B/00067682/9, miejscowość Wojszki, obręb 37- Wojszki- cena wywoławcza 11.928,00 zł /zwolniona z podatku VAT/, wadium 1.200,00 zł,
który miał odbyć się w siedzibie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny w dniu 11 lutego 2014 r. o godzinie 12:00

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, składającej się z działek: nr 369/8 o pow. 0,0064 ha, nr 174/18 o pow. 0,0061 ha i nr 174/20 o pow. 0,0310 ha, KW BI1B/00045866/3, obręb 28 Olmonty - cena wywoławcza 35.107,00 zł /zwolniona z podatku VAT/, wadium 3.520,00 zł

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek:
1) nr 909/46 o pow. 0,0614 ha, KW BI1B/00067682/9, miejscowość Wojszki, obręb 37- Wojszki- cena wywoławcza 16.367,00 zł /zwolniona z podatku VAT/, wadium 1.640,00 zł.


Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek:
1) nr 909/38 o pow. 0,0497 ha, KW BI1B/00067682/9, miejscowość Wojszki, obręb 37- Wojszki- cena wywoławcza 13.365,00 zł /zwolniona z podatku VAT/, wadium 1.340,00 zł.


Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek:
1) nr 909/28 o pow. 0,0369 ha, KW BI1B/00067682/9, miejscowość Wojszki, obręb 37 Wojszki- cena wywoławcza 10.081,00 zł /zwolniona z podatku VAT/, wadium 1.010,00 zł.


Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek:
1) nr 909/14 o pow. 0,0411 ha, KW BI1B/00067682/9, miejscowość Wojszki, obręb 37 Wojszki- cena wywoławcza 11.158,00 zł /zwolniona z podatku VAT/, wadium 1.120,00 zł.

Zaproszenie do składania ofert na usługę w zakresie działań promocyjnych oraz public relations

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę obiadów do punktu żywieniowego w szkole

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 18/14 o pow. 1,0913 ha, KW BI1B/00064553/5, miejscowość Bogdanki, obręb 3 - Bogdanki

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 18/14 o pow. 1,0913 ha, KW BI1B/00064553/5, miejscowość Bogdanki, obręb 3 - Bogdanki

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza przetarg publiczny w formie pisemnego składania ofert na sprzedaż zbędnych i zużytych składników majątkowych

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza przetarg publiczny w formie pisemnego składania ofert na sprzedaż zbędnych i zużytych składników majątkowych

Ogłoszenie o sprzedaży rzeczowych składników majatku ruchomego w drodze nieograniczonego przetargu ustnego

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę obiadów do punktu żywieniowego w szkole

Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na zakup wraz z dostawą środków dydaktycznych, materiałów, wyposażenia, sprzętu elektronicznego w ramach projektu Przyjazna szkoła Nr UDA-POKL.09.01.02-20-653/11-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie o sprzedaży rzeczowych składników majatku ruchomego w drodze nieograniczonego przetargu ustnego

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza przetarg publiczny w formie pisemnego składania ofert  na sprzedaż zbędnych i zużytych składników majątkowych

Ogłoszenie MK.6840.2.2011 z dnia 13.07.2011 r. Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek...

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zorganizowanie wakacyjnego obozu integracyjnego  dla 45 uczestników, realizowanego w ramach projektu „Mam szansę” realizowanego w ramach poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity z 2007 roku: Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).

Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym , ul. Szkolna 5, 16 – 061 Juchnowiec woj. Podlaskie ogłasza przetarg nieograniczony na zorganizowanie wakacyjnego obozu integracyjnego dla 45 uczestników, realizowanego w ramach projektu „Mam szansę” realizowanego w ramach poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL).

Ogłoszenie MK.6840.6.2011 MK.6840.7.2011 z dnia 15.03.2011r. Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek...

Ogłoszenie MK.6840.2.2011 z dnia 15.03.2011r. MK.6840.4.2011 MK.6840.5.2011 Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek ...

Ogłoszenie MK.6840.2.2011 z dnia 15.03.2011r. Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki...

Wójt Gminy Juchnowiec Koscielny ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek

Gmina Juchnowiec Kościelmy, ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny, woj. podlaskie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:CPV: 70.30.00.00-4

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Data wytworzenia: 2024-06-05

Wprowadzający: Anna Olszańska-Falkowska

Data wprowadzenia: 2009-02-19

Data modyfikacji: 2024-07-16

Opublikował: Anna Olszańska-Falkowska

Data publikacji: 2018-06-14