Zbiór aktów prawa miejscowego

 

Nr uchwały Data podjęcia w sprawie Publikacja Uwagi
XVIII/128/96 19 sierpnia 1996r. uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego w kol. Księżyno, gmina Juchnowiec Dolny o projektowanej nazwie osiedle Śródlesie w Hryniewiczach Dz.Urz.Woj. B-stockiego
Nr 29 poz. 100
19.09.1996r.
-
XX/144/96 29 listopada 1996r. uchwalenia zmian w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Juchnowiec Dolny Dz.Urz.Woj.B-stockiego
Nr 40, poz.152
20.12.1996r.
utraciła moc uchwałą
Nr XXV/229/2017
z dnia 30.01.2017r.
XXIII/171/97 17 marca 1997r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenie oznaczonym w ewidencji geodezyjnej Nr 28 w Stanisławowie gmina Juchnowiec Dolny Dz.Urz.Woj.B-stockiego
Nr 5, poz.21
z dnia 26.03.1997r.
-
XXIX/204/97 30 pażdziernika 1997r. zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Juchnowiec Dolny Dz,Urz.Woj.Podl.
Nr 23, poz.113
z dni 29.11.2997r.
-

 

Kadencja 1998 - 2002

XI/95/99 21 pażdziernika 1999r. zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego zespołu wsi Kleosin, Horodniany, PGR Ignatki, Księżyno Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 40, poz.648
z dnia 7.12.1999r.
-
XI/96/99 21 pażdziernika 1999r. zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Juchnowiec Kościelny Dz.Urz.Wo.Podl.
Nr 40, poz.649
z dnia 7.12.1999r.
-
XXIII/106/99 8 grudnia 1999r. uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Juchnowiec Kościelny w obszarze działki nr geodezyjny 133/2 we wsi Solniczki Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 1, poz.7
z dnia 10.01.2000r.
wprowadzono zmiany
Uchwałą Nr IV/34/03
z dnia 14.03.2003r.
XXVIII/234/01 21 sierpnia 2001r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyodrębnionych zespołów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami w Ignatkach gmina Juchnowiec Kościelny Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 36, poz.640
z dnia 11.09.2001r.
-
XXVIII/243/01 21 sierpnia 2001r. nadania statutu Zespołowi Szkół w Juchnowcu Górnym Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 42, poz.742
z dnia 27.09.2001r.
-
XXIX/251/01 21 listopada 2001r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyodrębnionych zespołów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami w Ignatkach gmina Juchnowiec Kościelny Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 59, poz.1030
z dnia 26.11.2001r.
-
XXIX/252/01 21 listopada 2001r. zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic w: Juchnowcu Górnym i Kleosinie Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 70, poz.2144
z dnia 31.12.2001r.
-
XXXII/289/02 18 kwietnia 2002r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyodrębnionych zespołów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami w Ignatkach gmina Juchnowiec Kościelny Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 19, poz.510
z dnia 31.05.2002r.
-
XXXII/290/02 18 kwietnia 2002r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ulic we wsi Kleosin i Horodniany. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 19, poz.511
z dnia 31.05.2002r.
-
XXXII/291/02 18 kwietnia 2002r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na cz. obszaru wsi Olmonty. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 19, poz.512
z dnia 31.05.2002r.
-
XXXIII/302/02 28 czerwca 2002r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na cz. wsi Czerewki. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 36, poz.904
z dnia 7.08.2002r.
-
XXXIV/320/02 9 września 2002r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy jednorodzinnej na cz. obszaru wsi Kleosin /rejon ul. Morcinka i Baczyńskiego/. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 59, poz.1330
z dnia 9.11.2002r.
-

                               

Kadencja 2002 - 2006

IV/29/03 14 marca 2003r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 27, poz.691
z dnia 21.03.2003r.
-
IV/30/03 14 marca 2003r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 27, poz.692
z dnia 21.03.2003r.
-
IV/31/03 14 marca 2003r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 27, poz.693
z dnia 21.03.2003r.
-
IV/32/03 14 marca 2003r. zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego na cz. obszaru wsi: Solniczki. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 27, poz.694
z dnia 21.03.2003r.
-
IV/33/03 14 marca 2003r. zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 27, poz.695
z dnia 21.03.2003r.
-
IV/34/03 14 marca 2003r. zmiany uchwały Nr XIII/106/99 Rady Gminy w Juchnowcu Kościelnym z dnia 8 grudnia 1999r. dot. planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze działki nr geodezyjny 133/2-73 we wsi Solniczki. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 27, poz.696
z dnia 21.03.2003r.
-
IV/35/03 14 marca 2003r. nadania nazw ulic dotychczas nieoznaczonych w sołectwie Księżyno, gmina Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 34, poz.781
z dnia 3.04.2003r.
-
V/46/03 30 kwietnia 2003r. nadania nazw ulic dotychczas nieoznaczonych we wsi Juchnowiec Kościelny, gmina Juchnowiec Kościelny Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 46, poz.991
z dnia 5.05.2003r.
-
IX/85/03 29 października 2003r. uchwalenia Statutu Gminy Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 114, poz.2145
z dnia 7.11.2003r.

wprowadzono zmiany uchwałami:
Nr XX/188/05
z dnia 25.02.2005r.
Nr IV/14/07
z dnia 26.01.2007r.
Nr V/23/07
z dnia 15.02.2007r.
Nr XIII/76/07
z dnia 26.10.2007r.
Nr II/5/10
z dnia 9.12.2010r.
Nr VI/45/11
z dnia 10.05.2011r.
Nr XXXIV/379/2014
z dnia 13.03.2014r.
Nr XLIV/402/2018
z dnia 13.10.2018r.
Nr X/121/2019
z dnia 13.09.2019r.
Nr XV/169/2020
z dnia 20.03.2020r.
Nr XIX/235/2020
z dnia 22.09.2020r.
ogłoszono tekst jednolity uchwały (Uchwała
Nr XL/442/2014
z dnia 16.09.2014r.
)

ogłoszono tekst jednolity uchwały (Uchwała
Nr XXVII/242/2017
z dnia 28.04.2017r.
)

ogłoszono tekst jednolity (Uchwała Nr XX/249/2020 z dnia 30.10.2020r.

III/120/04 29 kwietnia 2004r. ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych Gminy Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 63, poz.1078
z dnia 20.05.2004r.
utraciła moc uchwałą
Nr III/18/10
z dnia 30.12.2010r.
XIII/128/04 29 kwietnia 2004r. zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolu w Gminie Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 63, poz.1081
z dnia 20.05.2004r.
wprowadzono zmiany uchwałą
Nr XLVII/333/10
z dnia 2.08.2010r.
utraciła moc uchwałą Nr XV/175/2020
z dnia 20.03.2020r.
XVII/140/04 28 września 2004r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Ignatki Osiedle, obręb geodezyjny kol. Księżyno w Gminie Juchnowiec Kościelny, pow. białostocki woj. podlaskie. Dz.Urz.Woj.Podl
Nr 155, poz.2059
z dnia 12.10.2004r.
wprowadzono zmiany uchwałą
Nr XIX/174/2004
z dnia 29.12.2004r.
częściowo utraciła moc uchwałą
Nr XVI/149/2012 
z dnia 5.06.2012r.
XVII/156/04 28 września 2004r. nadania nazw ulic dotychczas nieoznaczonych we wsi Solniczki, gmina Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 155, poz.2063
z dnia 12.10.2004r.
-
XVIII/167/04 26 listopada 2004r. zwolnień w podatku od nieruchomości. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 185, poz.2450
z dnia 4.12.2004r.
 
wprowadzono zmiany uchwałą
Nr XI/103/11
z dnia 27.10.2011r.
utraciła moc uchwałą
Nr XIV/94/2015
z dnia 15.12.2015r.
XVIII/168/04 26 listopada 2004r. ustalenia opłaty administracyjnej terminu płatności oraz sposobu jej poboru. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 185, poz.2451
z dnia 4.12.2004r.
-
XIX/174/2004 29 grudnia 2004r. zmiany uchwały Nr XVII/140/04 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 września 2004r. dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej z towarzyszącymi usługami w części miejscowości „Ignatki Osiedle”, obręb Kolonia Księżyno w Gminie Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 13, poz.198
z dnia 17.01.2005r.
-
XX/188/05 25 lutego 2005r. zmian w Statucie Gminy Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 64, poz.857
z dnia 21.03.2005r.
ogłoszono tekst jednolity uchwały (Uchwała
Nr XL/442/2014
z dnia 16.09.2014r.
)
XX/198/05 25 lutego 2005r. ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu
(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Dz.Urz.Woj.Podl
Nr 64, poz.860
z dnia 21.03.2005r.
utraciła moc uchwałą
Nr VI/27/2015
 z dnia 27.02.2014r.
XXI/208/05 31 marca 2005r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Juchnowiec Kościelny, część obrębu geodezyjnego Koplany Folwark. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 112, poz.1350
z dnia 12.05.2005r.
częściwo utraciła moc uchwałą
Nr XLII/383/2018
z dnia 27.08.2018r.
XXI/210/05 31 mara 2005r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Juchnowiec Kościelny, część obrębu geodezyjnego Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 112, poz.1352
z dnia 12.05.2005r.
-
XXI/212/05 31 marca 2005r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Juchnowiec Kościelny, część obrębu geodezyjnego Księżyno. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 112, poz.1354
z dnia 12.05.2005r.
częściowo utraciła moc uchwałą
Nr XII/115/2011
z dnia 28.12.2011r.
XXI/213/05 31 marca 2005r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Juchnowiec Kościelny, część obrębu geodezyjnego Juchnowiec Dolny. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 114, poz.1370
z dnia 17.05.2005r.
-
XXI/214/05 31 marca 2005r. sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Juchnowiec Kościelny, część obrębu geodezyjnego Solniczki. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 114, poz.1371
z dnia 17.05.2005r.
-
XXI/216/05  31 marca 2005r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Juchnowiec Kościelny, część obrębu geodezyjnego Księżyno Kolonia. Dz.Urz.Woj.Podl
Nr 114, poz.1373
z dnia 17.05.2005r.
-
XXII/225/05 20 maja 2005r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lewickie, gmina Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl
Nr 160, poz.1838
z dnia 30.06.2005r.
Wojewoda stwierdził nieważność §16 uchwały
wprowadzono zmiany uchwałą
Nr XXIV/249/05
z dnia 22.09.2005r.
XXII/226/05 20 maja 2005r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Solniczki, gmina Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 153, poz.1787
z dnia 24.06.2005r.
-
XXII/227/05 20 maja 2005r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Hołowki Małe, gmina Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 153, poz.1788
z dnia 24.06.2005r.
-
XXIII/233/05 28 czerwca 2005r. zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy w Kleosinie. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 173, poz.2004
z dnia 19.07.2005r.
-
XXIII/235/05 28 czerwca 2005r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Juchnowiec Dolny, gmina Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 173, poz.2005
z dnia 19.07.2005r.
Wojewoda stwierdził nieważność §25 uchwały
wprowadzono zmiany uchwałą
Nr XXIV/248/05
z dnia 22.09.2005r.
XXIV/243/05 22 września 2005r. nadania nazwy ulicy dotychczas nieoznaczonej we wsi Kleosin, Gmina Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 217, poz.2458
z dnia 12.10.2005r.
-
XXIV/248/05 22 września 2005r. zmiany uchwały Nr XXIII/235/05 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Juchnowiec Dolny, gmina Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 215, poz.2433
z dnia 8.10.2005r.
-
XXIV/249/05 22 września 2005r. zmiany uchwały Nr XXIII/225/05 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 20 maja 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lewickie, gmina Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 215, poz.2434
z dnia 8.10.2005r.
-
XXVI/262/05 29 listopada 2005r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Olmonty, gmina Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl
Nr 7, poz.81
z dnia 6.01.2006r.
wprowadzono zmiany uchwałą
Nr XXIX/291/06
z dnia 16.03.2006r.
XXIX/291/06 16 marca 2006r. zmiany uchwały Nr XXVI/262/05 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Olmonty, gmina Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 102, poz.1000
z dnia 12.04.2006r.
-
XXXIV/324/06 24 sierpnia 2006r. uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl
Nr 239, poz.2343
z dnia 3.10.2006r.
wprowadzono zmiany uchwałą
Nr II/5/06
z dnia 5.12.2006r.
XXXIV/334/06 24 sierpnia 2006r. zaliczenia do kategorii dróg gminnych. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 230, poz.2235
z dnia 18.09.2006r.
utraciła moc uchwałą
Nr XV/145/2012
z dnia 12.04.2012r.

 

                                                                                                                                                    

Kadencja 2006 - 2010

II/5/06 5 grudnia 2006r. w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 301, poz.3163
z dnia 22.12.2006r.
 
IV/14/07 26 stycznia 2007r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr , poz.
z dnia 22.12.2006r.
ogłoszono tekst jednolity uchwały (Uchwała
Nr XL/442/2014
z dnia 16.09.2014r.
)
V/23/07 15 lutego 2007r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr , poz.
z dnia 22.12.2006r.
ogłoszono tekst jednolity uchwały (Uchwała
Nr XL/442/2014
z dnia 16.09.2014r.
)
VIII/48/07 25 czerwca 2007r. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 165, poz.1635
z dnia 17.07.2007r.
utraciła moc uchwałą
Nr XXXIII/306/2017

z dnia 11.12.2017r.
VIII/49/07 25 czerwca 2007r. zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 165, poz.1636
z dnia 17.07.2007r.
utraciła moc uchwałą
Nr XXXIII/369/2014
z dnia 23.01.2014r.
XIII/76/07 26 października 2007r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr , poz.
z dnia 22.12.2006r.
ogłoszono tekst jednolity uchwały (Uchwała
Nr XL/442/2014
z dnia 16.09.2014r.
)
XV/98/07 28 listopada 2007r. trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 271, poz.2988
z dnia 13.12.2007r.
-
XVI/105/07 21 grudnia 2007r. opłaty adiacenckiej ze względu na wzrost wartości nieruchomości powstałej w wyniku podziału. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 13,poz.147
z dnia 16.01.2008r.
-
XX/134/08 19 marca 2008r. nadania nazw ulic dotychczas nieoznaczonych we wsi Stanisławowo, gminy Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 83, poz.773
z dnia 2.04.2008r.
wprowadzono zmiany
uchwałą
Nr XIX/239/2012
z dnia 30.10.2012r.
ogłoszono tekst jednolity uchwały (Uchwała
Nr XXXIV/394/2014
z dnia 13.03.2014r.)
XXI/141/08 30 kwietnia 2008r. ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, świadczonych na terenie gminy Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 124, poz.1297
z dnia 28.05.2008r.
-
XXI/143/08 30 kwietnia 2008r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej wsi Wojszki gmina Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 138, poz.1371
z dnia 10.06.2008r.
-
XXII/147/08 10 czerwca 2008r. określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 170, poz.1656
z dnia 18.07.2008r.

utraciła moc uchwałą
Nr XXXVII/407/2022
z dnia 7.03.2022r.

Wojewoda stwierdził nieważność §7 uchwały;

wprowadzono zmiany uchwałą
Nr XXIX/207/09
z dnia 6.03.2009r.

XXII/151/08 10 czerwca 2008r. ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych, w tym wysokości opłat za posiłki. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 153, poz.1491
z dnia 26.06.2008r.
-
XXIV/172/08 24 września 2008r. określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 249, poz.2572
z dnia 17.10.2008r.
wprowadzono zmiany uchwałą
Nr VII/61/11
z dnia 20.06.2011r.
utraciła moc uchwałą Nr LVI/580/2023
z dnia 17.11.2023r.
XXIV/174/08 24 września 2008r. zmiany uchwały Nr XXI/206/05 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 249, poz.2573
z dnia 17.10.2008r.
utraciła moc uchwałą
Nr XXVII/303/2013
z dnia 27.06.2013r.
XXV/184/08 14 listopada 2008r. trybu postępowania o udzielenie dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, sposobu rozliczania i kontroli zadania. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr305, poz.3136
z dnia 5.12.2008r.
-
XXIX/205/09 6 marca 2009r. nadania nazw ulic dotychczas nieoznaczonych we wsi Ignatki-Osiedle, Gmina Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl
Nr 93, poz.1015
z dnia 22.04.2009r.
-
XXIX/207/09 6 marca 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/147/08 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 10.06.2008r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3lata lub na czas nieoznaczony. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 93, poz.1016
z dnia 22.04.2009r.
utraciła moc uchwałą
Nr XXXVII/407/2022
z dnia 7.03.2022r.
XXX/216/09 25 marca 2009r. zmian w podziale Gminy Juchnowiec Kościelny na stałe obwody głosowania. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 93, poz.1022
z dnia 22.04.2009r.
-
XXXVI/247/09 17 września 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 194, poz.2094
z dnia 1.10.2009r.
utraciła moc uchwałą
Nr XIV/95/2015
z dnia 15.12.2015r.
XXXVI/248/09 17 września 2009r. w sprawie ustalenia zasad poboru, terminów płatności oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 194, poz.2095
z dnia 1.10.2009r.
-
XXXVI/253/09 17 września 2009r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych publicznych drogi Olmonty-Stanisławowo. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 196, poz.2133
z dnia 2.10.2009r.
-
XL/278/09 29 grudnia 2009r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic w Kleosinie, Księżynie, Ignatkach Osiedlu, Śródlesiu oraz drogi Kolonia Ignatki – Niewodnica Korycka. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 5, poz.84
z dnia 21.01.2010r.
-
XLII/286/10 3 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/332/02 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 09.10.2002r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 63, poz.1028
z dnia 7.04.2010r.
utraciła moc uchwałą
Nr XXXVII/350/2018
z dnia 25.04.2018r.
XLII/287/10 3 marca 2010r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokości, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom w szkołach prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 67, poz.1053
z dnia 13.04.2010r.
wprowadzono zmiany uchwałami:
Nr XLIV/320/10
z dnia 28.04.2010r.
Nr XII/112/11
z dnia 28.12.2011r.
Nr XXXI/289/2017
z dnia 22.09.2017r.
Nr XXXV/329/2018
z dnia 20.02.2018r.
Nr IX/114/2019
z dnia 22.07.2019r.
Nr X/123/2019
z dnia 13.09.2019r.
ogłoszono jednolity tekst uchwały (Uchwała Nr XVII/210/2020 z dnia 30.06.2020r.)
wprowadzono zmianę uchwałą:
Nr XLV/465/2022
z dnia 28.10.2022 r., która utraciła moc uchwałą Nr XLVI/480/2022
z dnia 28.11.2022
wprowadzono zmiany uchwałą
Nr XLVI/481/2022
z dnia 28.11.2022r.

XLII/294/10 3 marca 2010r. w sprawie nadania nazw ulic dotychczas nieoznaczonych w miejscowości Izabelin. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 50, poz.873
z dnia 17.03.2010r.
-
XLII/295/10 3 marca 2010r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Przejezdnej w miejscowości Ignatki-Osiedle. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 50, poz.874
z dnia 17.03.2010r.
-
XLIII/308/10 24 marca 2010r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawki procentowej bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości osobie, o której mowa w art.37 ust.2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami z zastrzeżeniem, że nieruchomość przyległa jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 78, poz.1195
z dnia 27.04.2010r.
utraciła moc uchwałą
Nr XXX/274/2017
z dnia 25.08.2017r.
XLIV/319/10 28 kwietnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w podziale Gminy Juchnowiec Kościelny na stałe obwody do głosowania. Dz.Urz.Woj.Podl
Nr 93, poz.1401
z dnia 13.05.2010r.
-
XLIV/320/10 28 kwienia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/287/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 03.03.2010r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokości, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom w szkołach prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 106, poz.1568
z dnia 21.05.2010r.
ogłoszono jednolity tekst uchwały (Uchwała Nr XVII/210/2020 z dnia 30.06.2020r.)
XLVI/323/10 23 czerwca 2010r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 173, poz.2162
z dnia 16.07.2010r.
-
XLVII/333/10 2 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/128/04 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 29.04.2004r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i przedszkolu w Gminie Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 273, poz.3390
z dnia 10.11.2010r.
-
L/360/10 11 października 2010r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 273, poz.3391
z dnia 10.11.2010r.
-
L/361/10 11 października 2010r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 267, poz.3315
z dnia 3.11.2010r.
wprowadzono zmiany uchwałą
Nr XII/121/11
z dnia 28.12.2011r.
L/363/10 11 października 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Przedszkole w Kleosinie w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą Przedszkole w Kleosinie oraz nadanie jej statutu. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 267, poz.3316
z dnia 3.11.2010r.
-
LI/372/10 8 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Juchnowiec Kościelny i jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 288, poz.3708
z dnia 3.12.2010r.
-

                                                                                                                                                    

Kadencja 2010 - 2014

II/5/10 9 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 308, poz.4034
z dnia 29.12.2010r.
ogłoszono tekst jednolity uchwały (Uchwała
Nr XL/442/2014
z dnia 16.09.2014r.
)
III/11/10 30 grudnia 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 16, poz.253
z dnia 20.01.2011r.
wprowadzono zmiany uchwałami:
Nr XI/97/2011
z dnia 27.10.2011r.
Nr XX/249/2012
z dnia 30.11.2012r.
ogłoszono tekst jednolity uchwały (uchwała
Nr XXXIV/395/2014
z dnia 13.03.2014r.)
utraciła moc uchwałą Nr LII/544/2023
z dnia 7.06.2023r.
III/17/10 30 grudnia 2010r. w sprawie uzupełnienia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolny w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 27, poz.382
z dnia 28.01.2011r.

wprowadzono zmiany uchwałami:
Nr XIV/128/2012
z dnia 16.03.2012r.
Nr XIX/236/2012
z dnia 30.10.2012r.
Nr XX/248/2012
z dnia 30.11.2012r.
Nr XXIX/323/2013
z dnia 2.09.2013r.
Nr XXX/326/2013
z dnia 26.09.2013r.
ogłoszono tekst jednolity uchwały (Uchwała
Nr XXXIV/396/2014
z dnia 13.03.2014r.

III/18/10 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 27, poz.383
z dnia 28.01.2011r.
wprowadzono zmiany uchwałą
Nr VII/57/11
z dnia 20.06.2011r.
IV/21/11 25 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 79, poz.876
z dnia 17.03.2011r.
-
IV/31/11 25 lutego 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla których zarządcą jest Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 82, poz.909
z dnia 22.03.2011r.
utraciła moc uchwwałą Nr XIV/164/2020
z dnia 31.01.2020r.
VI/37/11 10 maja 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Olmonty-obszar planistyczny Olmonty Wschód. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 168, poz.1983
z dnia 24.06.2011r.
wprowadzono zmiany uchwałą
Nr VIII/70/11
z dnia 1.08.2011r.
VI/38/11 10 maja 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Olmonty (obszar planistyczny Olmonty Zachód). Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 165, poz.1938
z dnia 17.06.2011r.
-
VI/42/11 10 maja 2011r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 157, poz.1804
z dnia 3.06.2011r.

wprowadzono zmiany uchwałą
Nr XXXI/337/2013
z dnia 28.11.2013r.
ogłoszono tekst jednolity uchwały
Uchwała
Nr XXXV/399/2014
z dnia 14.04.2014r.
ogłoszono tekst jednolity uchwały (Uchwała
Nr XXVII/244/2017
z dnia 28.04.2017r.
)
utraciła moc uchwałą
Nr XL/367/2018

z dnia 29.06.2018r.

VI/45/11 10 maja 2011r. w sprawie zmian w statucie Gminy Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 154, poz.1760
z dnia 30.05.2011r.
ogłoszono tekst jednolity uchwały (Uchwała
Nr XL/442/2014
z dnia 16.09.2014r.
)
VI/46/11 10 maja 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 154, poz.1761
z dnia 30.05.2011r.
-
VI/47/11 10 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 154, poz.1762
z dnia 30.05.2011r.
utraciła moc uchwałą
Nr XXVII/303/2013
z dnia 27.06.2013
VI/50/11 10 maja 2011r. w sprawie ustalenia wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 154, poz.1763
z dnia 30.05.2011r.
-
VII/56/11 20 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 188, poz.2266
z dnia 18.07.2011r.
-
VII/57/11 20 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 188, poz.2267
z dnia 18.07.2011r.
-
VII/61/11 20 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/172/08 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 24 września 2008r. dotyczącej określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 177, poz.2122
z dnia 5.07.2011r.
-
VIII/70/11 1 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/37/11 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 10 maja 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Olmonty-obszar planistyczny Olmonty Wschód. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 217, poz.2590
z dnia 1.09.2011r.
-
VIII/71/11 1 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania dotacji do usunięcia azbestu z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny". Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 209, poz.2539
z dnia 19.08.2011r.
utraciła moc uchwałą
Nr XXXIV/393/2014
z dnia 13.03.2014r.
VIII/72/11 1 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 207, poz.2516
z dnia 16.08.2011r.
utraciła moc uchwałą
Nr XIII/123/2012
z dnia 26.01.2012r.
VIII/74/11 1 sierpnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Juchnowiec Kościelny w zakresie sprzyjania rozwoju sportu. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 209, poz.2540
z dnia 19.08.2011r.
wprowadzono zmiany uchwałą
Nr XXII/259/2012
z dnia 28.12.2012r.
ogłoszono tekst jednolity uchwały (Uchwała
Nr XXXVII/414/2014
z dnia 4.06.2014r.
)
VIII/75/11 1 sierpnia 2011r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielanego w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 212, poz.2559
z dnia 25.08.2011r.
utraciła moc
uchwałą
Nr XXXIII/367/2014
z dnia 23.01.2014r.
VIII/78/11 1 seirpnia 2011r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 209, poz.2541
z dnia 19.08.2011r.
-
VIII/80/11 1 sierpnia 2011r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 209, poz.2541
z dnia 19.08.2011r.
-
XI/97/11 27 października 2011r. w sprawie zmiany trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 277, poz.3362
z dnia 18.11.2011r.
ogłoszono tekst jednolity uchwały (uchwała
Nr XXXIV/395/2014
z dnia 13.03.2014r.)
utraciła moc uchwałą Nr LII/544/2023
z dnia 7.06.2023r.
XI/103/11 27 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/167/04 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. Dz.Urz.Woj.Podl.
Nr 272, poz.3278
z dnia 15.11.2011r.
utraciła moc uchwałą
Nr XIV/94/2015
z dnia 15.12.2015r.
XII/112/11 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/287/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 3 marca 2010r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom w szkołach prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.357
z dnia 18.01.2012r.
ogłoszono jednolity tekst uchwały (Uchwała Nr XVII/210/2020 z dnia 30.06.2020r.)
XII/115/11 28 grudnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Księżyno (dz. Nr geodezyjny 618,619,620,624,625,627,628). Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.544
z dnia 6.02.2012r.
-
XII/121/11 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały dot. przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2010-2014. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.257
z dnia 18.01.2012r.
-
XIII/123/2012 26 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Juchnowiec Kościelny Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.662
z dnia 14.02.2012r.
Wojewoda stwierdził nieważność §3 ust.7 uchwały,
wprowadzono zmiany uchwałą
Nr XX/247/2012
z dnia 30.11.2012r.
utraciła moc
uchwałą
Nr XXXIV/376/2014
z dnia 13.03.2014r.
XIV/128/2012 16 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30.12.2010r. w sprawie uzupełnienia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.1452
z dnia 10.05.2012r.
ogłoszono tekst jednolity uchwały (Uchwała
Nr XXXIV/396/2014
z dnia 13.03.2014r.
)
XV/145/2012 12 kwietnia 2012r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych publicznych – drogi Stanisławowo-Halickie. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.1541
z dnia 18.05.2012r.
-
XV/146/2012 12 kwietnia 2012r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.1542
z dnia 18.05.2012r.
wprowadzono zmiany uchwałami
Nr XXIV/212/2016
z dnia 8.12.2016r.
Nr XIII/157/2019
z dnia 20.12.2019r.
ogłoszono jednolity tekst uchwały (Uchwała Nr XVII/205/2020 z dia 13.07.2020r.)
XV/147/2012 12 kwietnia 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Juchnowcu Kościelnym. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.1543
z dnia 18.05.2012r.
wprowadzono zmiany uchwałą
Nr XXIV/211/2016
z dnia 8.12.2016r.
ogłoszono jednolity tekst uchwały (Uchwała Nr XVII/205/2020 z dia 13.07.2020r.)
XVI/149/2012 5 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ignatki-Osiedle (obszar planistyczny Ignatki-Osiedle -Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji). Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.1910
z dnia 28.06.2012r.
-
XVI/152/2012 5 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania stypendiów. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.1803
z dnia 19.06.2012r.
-
XVI/157/2012 5 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazw ulic dotychczas nieoznaczonych we wsi Izabelin, gmina Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.1813
z dnia 20.06.2012r.
-
XVI/158/2012 5 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazw ulic dotychczas nieoznaczonych we wsi Olmonty, gmina Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.1814
z dnia 20.06.2012r.
-
XVII/172/2012 26 lipca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Olmonty-obszar planistyczny Olmonty Izabelin.

Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2388
z dnia 28.08.2012r.

-
XVII/173/2012 26 lipca 2012r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Baranki. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2262
z dnia 7.08.2012r.
utraciła moc uchwałą
Nr IV/36/2019
z dnia 29.01.2019r.
XVII/174/2012 26 lipca 2012r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Biele. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2263
z dnia 7.08.2012r.
utraciła moc uchwałą
Nr IV/37/2019
z dnia 29.01.2019r.
XVII/175/2012 26 lipca 2012r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Bogdanki. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2264
z dnia 7.08.2012r.
utraciła moc uchwałą
Nr IV/38/2019
z dnia 29.01.2019r.
XVII/176/2012 26 lipca 2012r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Brończany. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2265
z dnia 7.08.2012r.
utraciła moc uchwałą
Nr IV/39/2019
z dnia 29.01.2019r.
XVII/177/2012 26 lipca 2012r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Czerewki, Kożany. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2266
z dnia 7.08.2012r.
utraciła moc uchwałą
Nr IV/40/2019
z dnia 29.01.2019r.
XVII/178/2012 26 lipca 2012r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Dorożki. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2267
z dnia 7.08.2012r.
utraciła moc uchwałą
Nr IV/41/2019
z dnia 29.01.2019r.
XVII/179/2012 26 lipca 2012r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Hermanówka. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2268
z dnia 7.08.2012r.
utraciła moc uchwałą
Nr IV/42/2019
z dnia 29.01.2019r.
XVII/180/2012 26 lipca 2012r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Hołówki Duże. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2269
z dnia 7.08.2012r.
utraciła moc uchwałą
Nr IV/43/2019
z dnia 29.01.2019r.
XVII/181/2012 26 lipca 2012r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Hołówki Małe. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2270
z dnia 8.08.2012r.
utraciła moc uchwałą
Nr IV/44/2019
z dnia 29.01.2019r.
XVII/182/2012 26 lipca 2012r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Hryniewicze. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2271
z dnia 8.08.2012r.
utraciła moc uchwałą
Nr IV/45/2019
z dnia 29.01.2019r.
XVII/183/2012 26 lipca 2012r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Horodniany. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2272
z dnia 8.08.2012r.
utraciła moc uchwałą
Nr IV/46/2019
z dnia 29.01.2019r.
XVII/184/2012 26 lipca 2012r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Ignatki. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2273
z dnia 8.08.2012r.
utraciła moc uchwałą
Nr IV/47/2019
z dnia 29.01.2019r.
XVII/185/2012 26 lipca 2012r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Ignatki-Osiedle. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2274
z dnia 8.08.2012r.
utraciła moc uchwałą
Nr IV/48/2019
z dnia 29.01.2019r.
XVII/186/2012 26 lipca 2012r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Janowicze. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2275
z dnia 8.08.2012r.
utraciła moc uchwałą
Nr IV/49/2019
z dnia 29.01.2019r.
XVII/187/2012 26 lipca 2012r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Janowicze-Kolonia. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2276
z dnia 8.08.2012r.
utraciła moc uchwałą
Nr IV/50/2019
z dnia 29.01.2019r.
XVII/188/2012 26 lipca 2012r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Juchnowiec Dolny. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2277
z dnia 8.08.2012r.
utraciła moc uchwałą
Nr IV/51/2019
z dnia 29.01.2019r.
XVII/189/2012 26 lipca 2012r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Juchnowiec Dolny Kolonia. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2278
z dnia 8.08.2012r.
utraciła moc uchwałą
Nr IV/52/2019
z dnia 29.01.2019r.
XVII/190/2012 26 lipca 2012r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Juchnowiec Górny. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2279
z dnia 8.08.2012r.
utraciła moc uchwałą
Nr IV/53/2019
z dnia 29.01.2019r.
XVII/191/2012 26 lipca 2012r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2280
z dnia 8.08.2012r.
utraciła moc uchwałą
Nr IV/54/2019
z dnia 29.01.2019r.
XVII/192/2012 26 lipca 2012r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Kleosin. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2281
z dnia 8.08.2012r.
utraciła moc uchwałą
Nr IV/55/2019
z dnia 29.01.2019r.
XVII/193/2012 26 lipca 2012r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Klewinowo. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2282
z dnia 8.08.2012r.
utraciła moc uchwałą
Nr IV/56/2019
z dnia 29.01.2019r.
XVII/194/2012 26 lipca 2012r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Koplany. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2283
z dnia 8.08.2012r.
utraciła moc uchwałą
Nr IV/57/2019
z dnia 29.01.2019r.
XVII/195/2012 26 lipca 2012r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Koplany Kolonia. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2284
z dnia 8.08.2012r.
utraciła moc uchwałą
Nr IV/58/2019
z dnia 29.01.2019r.
XVII/196/2012 26 lipca 2012r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Księżyno. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2285
z dnia 8.08.2012r.
utraciła moc uchwałą
Nr IV/59/2019
z dnia 29.01.2019r.
XVII/197/2012 26 lipca 2012r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Księżyno-Kolonia. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2286
z dnia 8.08.2012r.
utraciła moc uchwałą
Nr IV/60/2019
z dnia 29.01.2019r.
XVII/198/2012 26 lipca 2012r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Lewickie. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2287
z dnia 8.08.2012r.
utraciła moc uchwałą
Nr IV/61/2019
z dnia 29.01.2019r.
XVII/199/2012 26 lipca 2012r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Lewickie-Kolonia. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2288
z dnia 8.08.2012r.
utraciła moc uchwałą
Nr IV/62/2019
z dnia 29.01.2019r.
XVII/200/2012 26 lipca 2012r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Lewickie-Stacja. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2289
z dnia 8.08.2012r.
utraciła moc uchwałą
Nr IV/63/2019
z dnia 29.01.2019r.
XVII/201/2012 26 lipca 2012r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Niewodnica Nargilewska. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2290
z dnia 8.08.2012r.
utraciła moc uchwałą
Nr IV/64/2019
z dnia 29.01.2019r.
XVII/202/2012 26 lipca 2012r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Niewodnica Nargilewska-Kolonia. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2291
z dnia 8.08.2012r.
utraciła moc uchwałą
Nr IV/65/2019
z dnia 29.01.2019r.
XVII/203/2012 26 lipca 2012r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Ogrodniczki. Dz.Urz.Woj.Podl
poz.2292
z dnia 9.08.2012r.
utraciła moc uchwałą
Nr IV/66/2019
z dnia 29.01.2019r.
XVII/204/2012 26 lipca 2012r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Olmonty, Izabelin. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2293
z dnia 9.08.2012r.
utraciła moc uchwałą
Nr IV/67/2019
z dnia 29.01.2019r.
XVII/205/2012 26 lipca 2012r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Pańki. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2294
z dnia 9.08.2012r.
utraciła moc uchwałą
Nr IV/68/2019
z dnia 29.01.2019r.
XVII/206/2012 26 lipca 2012r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Rostołty.

Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2295
z dnia 9.08.2012r.

 utraciła moc uchwałą
Nr IV/69/2019
z dnia 29.01.2019r.
XVII/207/2012 26 lipca 2012r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Rumejki. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2296
z dnia 9.08.2012r.
utraciła moc uchwałą
Nr IV/70/2019
z dnia 29.01.2019r.
XVII/208/2012 26 lipca 2012r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Simuny. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2297
z dnia 9.08.2012r.
utraciła moc uchwałą
Nr IV/71/2019
z dnia 29.01.2019r.
XVII/209/2012 26 lipca 2012r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Solniczki. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2298
z dnia 9.08.2012r.
utraciła moc uchwałą
Nr IV/72/2019
z dnia 29.01.2019r.
XVII/210/2012 26 lipca 2012r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Stanisławowo. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2299
z dnia 9.08.2012r.
utraciła moc uchwałą
Nr IV/73/2019
z dnia 29.01.2019r.
XVII/211/2012 26 lipca 2012r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Szerenosy. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2300
z dnia 9.08.2012r.
utraciła moc uchwałą
Nr IV/74/2019
z dnia 29.01.2019r.
XVII/212/2012 26 lipca 2012r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Śródlesie. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2301
z dnia 9.08.2012r.
utraciła moc uchwałą
Nr IV/75/2019
z dnia 29.01.2019r.
XVII/213/2012 26 lipca 2012r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Tryczówka. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2302
z dnia 9.08.2012r.
utraciła moc uchwałą
Nr IV/76/2019
z dnia 29.01.2019r.
XVII/214/2012 26 lipca 2012r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Wojszki. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2304
z dnia 10.08.2012r.
utraciła moc uchwałą
Nr IV/77/2019
z dnia 29.01.2019r.
XVII/215/2012 26 lipca 2012r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Wólka. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2305
z dnia 10.08.2012r.
utraciła moc uchwałą
Nr IV/78/2019
z dnia 29.01.2019r.
XVII/216/2012 26 lipca 2012r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Zajączki. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2306
z dnia 10.08.2012r.
utraciła moc uchwałą
Nr IV/79/2019
z dnia 29.01.2019r.
XVII/217/2012 26 lipca 2012r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Zaleskie. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2307
z dnia 10.08.2012r.
utraciła moc uchwałą
Nr IV/80/2019
z dnia 29.01.2019r.
XVII/218/2012 26 lipca 2012r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Złotniki. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2308
z dnia 10.08.2012r.
utraciła moc uchwałą
Nr IV/81/2019
z dnia 29.01.2019r.
XVIII/220/2012 20 września 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2885
z dnia 10.10.2012r.
-
XVIII/221/2012 20 września 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2810
z dnia 5.10.2012r.
RIO stwierdziła nieważność §5 ust.5 uchwał;y
utraciła moc uchwałą
Nr XIV/87/2015
z dnia 15.12.2015r.
XIX/229/2012 30 października 2012r.  w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3253
z dnia 9.11.2012r.
utraciła moc uchwałą
Nr XIV/92/2015
z dnia 15.12.2015r.
XIX/230/2012 30 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3254
z dnia 9.11.2012r.
utraciła moc
uchwałą
Nr XXX/343/2013
z dnia 28.11.2013r.
XIX/231/2012 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3255
z dnia 9.11.2012r.
utraciła moc uchwała
Nr XIII/79/2015
z dnia 27.10.2015r.
XIX/232/2012 30 października  2012r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3256
z dnia 9.11.2012r.
-
XIX/236/2012 30 października  2012r. w sprawie zmany uchwały Nr III/17/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 grudnia 2012r. w sprawie uzupełnienia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3257
z dnia 9.11.2012r.
ogłoszono tekst jednolity uchwały (Uchwała
Nr XXXIV/396/2014
z dnia 13.03.2014r.
)
XIX/239/2012 30 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/134/08 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 19 marca 2008r. w sprawie nadania nazw ulic dotychczas nieoznaczonych we wsi Stanisławowo, Gmina Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3259
z dnia 9.11.2012r.
ogłoszono tekst jednolity uchwały (Uchwała
Nr XXXIV/394/2014
z dnia 13.03.2014r.)
XX/244/2012 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3950
z dnia 12.12.2012r.
utraciła moc
uchwałą
Nr XXXI/342/2013 
z dnia 28.11.2013r.
XX/246/2012 30 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Juchnowiec Kościelny zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez zainteresowane gminy. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.4003
z dnia 13.12.2012r.
-
XX/247/2012 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/123/2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelnyz dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.4004
z dnia 13.12.2012r.
utraciła moc uchwałą
Nr XXXIV/376/2014
z dnia 13.03.2014r.
XX/248/2012 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uzupełnienia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.4299
z dnia 28.12.2012r.
ogłoszono tekst jednolity uchwały (Uchwała
Nr XXXIV/396/2014
z dnia 13.03.2014r.)
XX/249/2012 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.4005
z dnia 13.12.2012r.
ogłoszono tekst jednolity uchwały (uchwała
Nr XXXIV/395/2014
z dnia 13.03.2014r.)
utraciła moc uchwałą Nr LII/544/2023
z dnia 7.06.2023r.
XXI/251/2012 14 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Juchnowiec Kościelny na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczny radnych wybieranych w każdym okręgu. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.82
z dnia 7.01.2013r.
wprowadzono zmiany uchwałą
Nr XXXVII/415/2014
z dnia 4.06.2014r.
utraciła moc uchwałą
Nr XXXVI/347/2018
XXI/252/2012 14 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.656
z dnia 23.01.2013r.
wprowadzono zmiany uchwałą
Nr XXV/282/2013
z dnia 18.04.2013r.
utraciła moc
uchwałą
Nr XXXV/402/3014
XXI/253/2012 14 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.4303
z dnia 28.12.2012r.
wprowadzono zmiany uchwałą
Nr XXV/290/2013
z dnia 18.04.2013r.
utraciła moc uchwałą
Nr XXXIV/392/2014
z dnia 13.03.2014r.
XXI/254/2012 14 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.4304
z dnia 28.12.2012r.
wprowadzono zmiany uchwałą
Nr XXVII/307/2013
z dnia 27.06.2013r.
utraciła moc
uchwałą
Nr XXVIII/315/2013
z dnia 2.08.2013r.
XXI/255/2012 14 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lewickie - obszar planistyczny Lewickie (linia gazowa). Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.83
z dnia 7.01.2013r.
WSA stwierdził nieważność uchwały
XXII/259/2012 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Juchnowiec Kościelny w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.708
z dnia 25.01.2013r.
wprowadzono zmiany do uchwały Nr XIII/74/11
z dnia 1.08.2011r.
ogłoszono tekst jednolity uchwały (Uchwała
Nr XXXVII/414/2014
z dnia 4.06.2014r.
)
XXII/263/2012 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.373
z dnia 15.01.2013r.
wprowadzono zmiany uchwałą
Nr XXVII/308/2013
z dnia 27.06.2013r.
utraci moc uchwałą
Nr XL/444/2014
z dnia 16.09.2014r.
XXII/264/2012 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.374
z dnia 15.01.2013r.
wprowadzono zmiany uchwałą
Nr XXV/291/2013
z dnia 18.04.2013r.
utraciła moc uchwałą
Nr XIV/89/2015
z dnia 15.12.2015r.
XXIII/270/2013 25 stycznia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Hryniewicze - obszar planistyczny Hryniewicze wieś. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.1109
z dnia 14.02.2013r.
WSA stwierdził nieważność uchwały - wyrok - Sygn.akt
II SA/Bk 514/13
XXIV/275/2013 1 marca 2013r. w sprawie podziału Gminy Juchnowiec Kościelny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.1523
z dnia 13.03.2013r.

wprowadzono zmiany uchwałą
Nr XXXV/405/2014
z dnia 14.04.2014r.

utraciła moc uchwałą
Nr XXXVII/351/2018z dnia 25.04.2018r.

XXIV/278/2013 1 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym.

Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.1565
z dnia 15.03.2013r.


wprowadzono zmiany  uchwałami:
Nr XXXI/341/2013
z dnia 28.11.2013r.
Nr XVI/133/2016
z dnia 14.03.2016r.
Nr XXIV/207/2016
z dnia 8.12.2016r.
Nr XXV/226/2017
z dnia 30.01.2017r.
Nr XL/373/2018
z dnia 29.06.2018r.
ogłoszono tekst jednolity uchwały (Uchwała
Nr XXVII/243/2017
z dnia 28.04.2017r.)

ogłoszono jednolity tekst uchwały
(Uchwała Nr XVII/204/2020
z dnia 30.06.2020r.)
wprowadzono zmiany uchwałami:
Nr XXXVII/417/2022

z dnia 7.03.2022r.
Nr XLV/470/2022
z dnia 28.10.2022r.
Nr LVII/592/2023
z dnia 15.12.2023r.

XXIV/279/2013 1 marca 2013r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Juchnowiec Kościelny, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.1489
z dnia 12.03.2013r.
utraciła moc uchwałą
Nr XXXIII/374/2014
z dnia 23.01.2014r.
XXV/282/2013 18 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2026
z dnia 30.04.2013r.
wprowadzono zmiany  uchwałą
Nr XXI/252/2012
z dnia 14.12.2012r.
XXV/283/2013 18 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z boiska sportowego w Juchnowcu Dolnym. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2068
z dnia 6.05.2013r.
-
XXV/285/2013 18 kwietnia 2013r. w sprawie  ustanowienia znaku promocyjnego (logo) Gminy Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2069
z dnia 6.05.2013r.
-
XXV/286/2013 18 kwietnia 2013r. w sprawie ustanowienia herbu i pieczęci Gminy Juchnowiec Kościelny oraz zasad ich stosowania. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2070
z dnia 6.05.2013r.
-
XXV/287/2013 18 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częsci wsi Kleosin - obszar planistyczny Kleosin. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.1912
z dnia 13.05.2014r.
-
XXV/290/2013 18 kwietnia 2013r. zmeiniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2027
z dnia 30.04.2013r.
wprowadzono zmiany  uchwałą
Nr XXI/253/2012
z dnia 14.12.2013r.
utraciła moc uchwałą
Nr XXXIV/392/2014

z dnia 13.03.2014r.
XXV/291/2013 18 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.1982
z dnia 25.04.2013r.
wprowadzono zmiany
do uchwały
Nr XXII/264/2012
z dnia 28.12.2012r.
utraciła moc uchwałą
Nr XIV/89/2015
z dnia 15.12.2015r.
XXVII/303/2013 27 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2840
z dnia 5.07.2013r.
wprowadzono zmiany uchwałą
Nr XXXVIII/431/2014
z dnia 15.07.2014r.
XXVII/307/2013 27 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2841
z dnia 5.07.2013r.
wprowadzono zmiany uchwałą
Nr XXI/254/2012
z dnia 14.12.2012r.
utraciła moc uchwałą
Nr XXVIII/315/2013
z dnia 2.08.2013r.
XXVII/308/2013 27 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2842
z dnia 5.07.2013r.
wprowadzono zmiany  uchwałą
Nr XXII/263/2012
z dnia 28.12.2012r.
utraci moc uchwałą
Nr XL/444/2014
z dnia 16.09.2014r.
XXVIII/314/2013 2 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy dotychczas nieoznaczonej we wsi Izabelin, gmina Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3185
z dnia 9.08.2013r.
-
XXVIII/315/2013 2 sierpnia 2013r.  w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3186
z dnia 9.08.2013r.
-
XXVIII/316/2013 2 sierpnia 2013r. w sprawie określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze godzin można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć, a także ustalenia warunków i trybu jego obniżenia. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3187
z dnia 9.08.2013r.
-
XXIX/323/2013 2 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uzupełnienia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3307
z dnia 5.09.2013r.
ogłoszono tekst jednolity uchwały (Uchwała
Nr XXXIV/396/2014
z dnia 13.03.2014r.
)
XXX/325/2013 26 września 2013r. w sprawie ustanowienia flagi Gminy Juchnowiec Kościelny oraz zasad jej stosowania. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3614
z dnia 8.10.2013r.
wprowadzono zmiany uchwałą
Nr LVIII/602/2024
z dnia 29.01.2024r.
XXX/326/2013 26 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uzupełnienia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3615
z dnia 8.10.2013r.
ogłoszono tekst jednolity uchwały (Uchwała
Nr XXXIV/396/2014
z dnia 13.03.2014r.
)
XXXI/337/2013 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.4393
z dnia 11.12.2013r.
ogłoszono tekst jednolity 
uchwały (Uchwała
Nr XXXV/399/2014
z dnia 14.04.2014r.)
XXXI/339/2013 28 listopada 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.4394
z dnia 11.12.2013r.
-
XXXI/341/2013 28 listopada 2013r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.4395
z dnia 11.12.2013r.
wprowadzono zmiany uchwałą
Nr XIV/278/2013
z dnia 1.03.2013r.
ogłoszono tekst jednolity uchwały (Uchwała
Nr XXVII/243/2017
z dnia 28.04.2017r.
)
XXXI/342/2013 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.4396
z dnia 11.12.2013r.
utraciła moc uchwałą
Nr XIII/78/2015
z dnia 27.10.2015r.
XXXI/343/2013 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.4397
z dnia 11.12.2013r.
utraciła moc uchwałą
Nr I/2/2014
z dnia 28.11.2014r.
XXXI/345/2013 28 listopada 2013r. w sprawie nadania nazw ulic dotychczas nieoznaczonych we wsi Ignatki, gmina Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.4398
z dnia 11.12.2013r.
-
XXXI/348/2013 28 listopada 2013r. w sprawie okreśelnia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.4399
z dnia 11.12.2013r.

wprowadzono zmiany uchwałą Nr VI/22/2015
 z dnia 27 lutego 2015r.
utraciła moc uchwałą
Nr XIII/75/2015
z dnia 27.10.2015r.

XXII/352/2013 19 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic dotychczas nieoznaczonych we wsi Juchnowiec Górny, gmina Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.1
z dnia 2.02.2014r.
-
XXXIII/367/2014 23 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.380
z dnia 29.01.2014r.
utraciła moc uchwałą
Nr III/21/2018
z dnia 27.12.2018r.
XXXIII/368/2014 23 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego - świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.381
z dnia 29.01.2014r.
utraciła moc uchwałą
Nr III/22/2018
z dnia 27.12.2018r.
XXXIII/369/2014 23 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomcy społecznej w zakresie zadań własnych. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz. 382
z dnia 29.01.2014r.
-
XXXIII/370/2014 23 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.383
z dnia 29.01.2014r.
-
XXXIII/374/2014 23 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącymi jest Gmina Juchnowiec Kościelny, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczyceli oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.384
z dnia 29.01.2014r.
utraciła moc uchwałą
Nr VI/25/2015
z dnia 27 lutego 2015r.
XXXIV/375/2014 13 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ignatki (obszar planistyczny Ignatki wieś - wschód). Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.1223
z dnia 24.03.2014r.
-
XXXIV/376/2014 13 marca 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.1224
z dnia 24.03.2014r.
utraciła moc uchwałą
Nr XXV/224/2017
z dnia 30 stycznia 2017r.
XXXIV/379/2014 13 marca 2014r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.1225
z dnia 24.03.2014r.
ogłoszono tekst jednolity uchwały (Uchwała
Nr XL/442/2014
z dnia 16.09.2014r.
)
XXXIV/385/2014 13 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarzadzonych na dzień 25 maja 2014r. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.1226
z dnia 24.03.2014r.
-
XXXIV/390/2014 13 marca 2014r. w sprawie nadania nazw ulic dotychczas nieoznaczonych we wsi Księżyno, gmina Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.1227
z dnia 24.03.2014r.
-
XXXIV/391/2014 13 marca 2014r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.1228
z dnia 24.03.2014r.
utraciła moc
uchwałą
Nr XXXV/403/2014
z dnia 14.04.2014r.
XXXIV/392/2014 13 marca 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.1229
z dnia 24.03.2014r.
-
XXXIV/393/2014 13 marca 2014r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dofinansowania zadania poelgającego na usunięciu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Juchnowiec Kościelny". Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.1230
z dnia 24.03.2014r.
-
XXXIV/394/2014 13 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania nazw ulic dotychczas nieoznaczonych we wsi Stanisławowo, gmina Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.1231
z dnia 24.03.2014r.
-
XXXIV/395/2014 13 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.1232
z dnia 24.03.2014r.
utraciła moc uchwałą
Nr LII/544/2023
z dnia 7.06.2023r.
XXXIV/396/2014 13 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uzupełnienia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.1233
z dnia 24.03.2014r.
-
XXXV/399/2014 14 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.1689
z dnia 23.04.2014r.
-
XXXV/402/2014 14 kwietnia 2014r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.1675
z dnia 23.04.2014r.
wprowadzono zmiany uchwałą
Nr XXXVI/413/2014
z dnia 28.04.2014r.
XXXV/403/2014 14 kwietnia 2014r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.1691
z dnia 24.04.2014r.
-
XXXV/405/2014 14 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Juchnowiec Kościelny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.1676
z dnia 23.04.2014r.
utraciła moc uchwałą
Nr XXXVII/351/2018z dnia 25.04.2018r.
-
XXXVI/412/2014 28 kwietnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lewickie - obszar planistyczny Lewickie (linia gazowa). Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.1913
z dnia 13.05.2014r.
Wojewoda Podlaski stwierdził nieważność uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 5.06.2014r.
XXXVI/413/2014 28 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.1898
z dnia 12.05.2014r.
-
XXXVII/414/2014 4 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Juchnowiec Kościelny w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2275
z dnia 13.06.2014 r.
-
XXXVII/415/2014 4 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Juchnowiec Kościelny na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2267
z dnia 13.06.2014r.
utraciła moc uchwałą
Nr XXXVI/347/2018
XXXVIII/430/2014 15 lipca 2014r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg wewnętrznych usytuowanych w obrębie ewidencyjnym Juchnowiec Dolny oznaczonych nr geod.312/9 o szer. pasa drogowego 10m., oraz nr geod.313/1 o szer. pasa drogowego 6m. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2737
z dnia 25.07.2014r.
-
XXXVIII/431/2014 15 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy mataerialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2738
z dnia 25.07.2014r.
-
XXXVIII/438/2014 15 lipca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Hryniewicze - obszar planistyczny Hryniewicze Wieś. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2883
z dnia 13.08.2014r.
wprowadzono zmianę uchwałą Nr XLII/464/2014
z dnia 5.11.2014r.
XL/442/2014 16 września 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3158
z dnia 24.09.2014r.
wprowadzono zmiany uchwałami
Nr II/11/2014
z dnia 9.12.2014r.
Nr XV/109/2016
z dnia 29.01.2016r.
XL/444/2014 16 września 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej wartości. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3151
z dnia 24.09.2014r.
utraciła moc uchwałą
Nr VI/23/2015
z dnia 27.02.2015r.
XL/449/2014 16 września 2014r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lewickie i Lewickie Kolonia - obszar planistyczny "Lewickie produkcja".

Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3373
z dnia 13.10.2014r.
-
XLI/457/2014 20 października 2014r. w sprawie nadania nazw ulic dotychczas nieoznaczonych we wsi Solniczki, gmina Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3530
z dnia 28.10.2014r.
-
XLI/458/2014 20 października 2014r. w sprawie nadania nazw ulic dotychczas nieoznaczonych we wsi Olmonty, gmina Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3531
z dnia 28.10.2014r.
-
XLI/459/2014 20 października 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3532
z dnia 28.10.2014r.
-
XLII/464/2014 5 listopada 2014r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Hryniewicze - obszar planistyczny Hryniewicze wieś. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3961
z dnia 2.12.2014r.
-

Kadencja 2014 - 2018

I/2/2014 28 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.4010
z dnia 8.12.2014r.
utraciła moc uchwałą
Nr XIII/77/2015
z dnia 27.10.2015r.
II/11/2014 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Juchnowiec Kościelny Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.4108
z dnia 17.12.2014r.
wprowadzono zmiany
do uchwały
Nr XL/442/2014
z dnia 16.09.2014r.
ogłoszono tekst jednolity uchwały (Uchwała
Nr XXVII/242/2017
z dnia 28.04.2017r.
)
VI/22/2015 27 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.711
z dnia 10.03.2015r.
utraciła moc uchwałą Nr XIII/75/2015
z dnia 27.10.2015r.
VI/23/2015 27 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.712
z dnia 10.03.2015r.
utraciła moc uchwałą
Nr XXXIII/308/2017
z dnia 11.12.2017r.
VI/25/2015 27 lutego 2015r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Juchnowiec Kościelny, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia, na które dofiansowania jest przyznawane. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.713
z dnia 10.03.2015r.
utraciła moc uchwałą
Nr XV/113/2016
z dnia 29.01.2016r.
VI/27/2015 27 lutego 2015r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.714
z dnia 10.03.2015r.
utraciła moc uchwałą
Nr XL/369/2018
z dnia 29.06.2018r.
VI/32/2015 27 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, punktu przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.702
z dnia 9.03.2015r.
utraciła moc uchwałą
Nr XXVI/234/2017
z dnia 27.02.2017r.
VII/33/2015 24 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.968
z dnia 30.03.2015r.
-
VII/34/2015 24 marca 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.969
z dnia 30.03.2015r.
utraciła moc uchwałą
Nr XXVI/241/2017
z dnia 27.02.2017r.
X/58/2015 24 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonego na dzień 6 września 2015r. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2286
z dnia 7.07.2015r.
-
XII/66/2015 4 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2926
z dnia 14.09.2015r.
-
XIII/73/2015 27 października 2015r. w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez PSP lub gminę. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3451
z dnia 4.11.2015r.
-
XIII/75/2015 27 października 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3452
z dnia 4.11.2015r.

wprowadzono zmianę uchwałą Nr XXXIII/304/2017
z dnia 11.12.2017r.
wprowadzono zmianę uchwałą Nr XXXVII/352/2018
z dnia 25.04.2018r.
ogłoszono jednolity tekst uchwały (Uchwała
Nr XVII/208/2020 z dnia 13.07.2020r.

XIII/76/2015 27 października 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3453
z dnia 4.11.2015r.
utraciła moc uchwałą
Nr XXXIII/309/2017
z dnia 11.12.2017r.
XIII/77/2015 27 października 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3454
z dnia 4.11.2015r.
utraciła moc uchwałą
Nr XXIII/192/2016
z dnia 24.11.2016r.
XIII/78/2015 27 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3455
z dnia 4.11.2015r.
utraciła moc uchwałą
Nr XIV/93/2015
z dnia 15.12.2015r.
XIII/79/2015 27 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3456
z dnia 4.11.2015r.
wprowadzono zmiany uchwałą
Nr III/27/2018
z dnia 27.12.2018r.
utraciła moc uchwałą
Nr XII/144/2019
z dnia 25 listopada 2019r.
XIV/87/2015 15 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny przez inne niż gmina osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i akresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.4487
z dnia 23.12.2015r.
utraciła moc uchwałą
Nr XXVI/236/2017
z dnia 27.02.2017r.
XIV/89/2015 15 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.4488
z dnia 23.12.2015r.
utraciła moc uchwałą
Nr XXXIV/320/2018
z dnia 22.01.2018r.
XIV/92/2015 15 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.4489
z dnia 23.12.2015r.
-
XIV/93/2015 15 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.4490
z dnia 23.12.2015r.
utraciła moc uchwałą
Nr XXIII/193/2016
z dnia 24.11.2016r.
XIV/94/2015 15 grudnia 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.4491
z dnia 23.12.2015r.
-
XIV/95/2015 15 grudnia 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/247/09 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 17.09.2009r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.4492
z dnia 23.12.2015r.
-
XIV/96/2015 15 grudnia 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej dz. o nr geod.472 poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako droga publiczna. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.4493
z dnia 23.12.2015r.
-
XIV/100/2015 15 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.4494
z dnia 23.12.2015r.
wprowadzono zmiany uchwałą Nr XXV/230/2017
z dnia 30.01.2017r.
ogłoszono jednolity tekst uchwały (Uchwała
Nr XVII/207/2020
z dnia 30.06.2020r.)
wprowadzono zmiany uchwałą Nr LVII/593/2023
z dnia 15.12.2023r.
XIV/104/2015 15 grudnia 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.4495
z dnia 23.12.2015r.
utraciła moc
uchwałą
Nr XXIII/194/2016
z dnia 24.11.2016r.
XV/109/2016 29 stycznia 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.765
z dnia 9.02.2016r.
wprowadzono zmiany
  do uchwały
Nr XL/442/2014
z dnia 16.09.2014r.
ogłoszono tekst jednolity uchwały (Uchwała
Nr XXVII/242/2017 z dnia 28.04.2017
)
XV/110/2016 29 stycznia 2016r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej publicznej drogi wewnętrznej usytuowanej w obrębie ewidencyjnym Kleosin oznaczonej . Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.766
z dnia 9.02.2016r.
-
XV/113/2016 29 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Juchnowiec Kościelny, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznanwane Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.767
z dnia 9.02.2015r.
utraciła moc
uchwałą Nr XXIV/213/2016
z dnia 8.12.2016r.
XV/114/2016 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.768
z dnia 9.02.2016r.
utraciła moc uchwałą
Nr XXVI/235/2017
z dnia 27.02.2017r.
XV/115/2016 29 stycznia 2016r. w sprawie  określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego gimnazjum, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.769
z dnia 9.02.2016r.
-
XVI/133/2016 14 marca 2016r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.1420
z dnia 22.03.2016r.
ogłoszono tekst jednolity uchwały (Uchwała
Nr XXVII/243/2017
z dnia 28.04.2017r.
)
XVII/134/2016 27 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazw ulic dotychczas nieoznaczonych we wsi Ignatki, gmina Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2070
z dnia 4.05.2016r.
-
XVII/140/2016 27 kwietnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2071
z dnia4.05.2016r.
ogłoszono tekst jednolity uchwały (Uchwała
Nr XXVII/244/2017
z dnia 28.04.2017r.
)
XVIII/141/2016 31 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatą za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2421
z dnia 4.06.2016r.
-
XIX/152/2016 27 czerwca 2016r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążąnia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2785
z dnia 4.07.2016r.
utraciła moc uchwałą
Nr XXXVII/408/2022
z dnia 7 marca 2022r.
XX/168/2016 22 sierpnia 2016r. w sprawie określenia zakresu przysługujących ulg członkom rodzin wielodzietnych z terenu gminy Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3387
z dnia 30.08.2016r.
XXII/177/2016 14 października 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy dotychczas nieoznaczonej we wsi Olmonty, gmina Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3967
z dnia 24.10.2016r.
XXIII/192/2016 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.4494
z dnia 2.12.2016r.
utraciła moc uchwałą Nr XXXII/296/2017
z dnia 30.10.2017r.
XXIII/193/2016 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.4495
z dnia 2.12.2016
XXIII/194/2016 24 listopada 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.4496
z dnia 2.12.2016r.
XXIII/197/2016 24 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulic dotychczas nieoznaczonych we wsi Juchnowiec Dolny, gmina Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.4497
z dnia 2.12.2016r.
XXIV/207/2016 8 grudnia 2016r. o zmianie w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.4785
z dnia 15.12.2016r.
ogłoszono tekst jednolity uchwały (Uchwała
Nr XXVII/243/2017
z dnia 28.04.2017r.
)
XXIV/211/2016 8 grudnia 2016r. o zmianie w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.4786
z dnia 15.12.2016r.
ogłoszono jednolity tekst uchwały (Uchwała Nr XVII/205/2020 z dia 13.07.2020r.)
XXIV/212/2016 8 grudnia 2016r. o zmianie w Statucie Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.4787
z dnia 15.12.2016r.
ogłoszono jednolity tekst uchwały (Uchwała Nr XVII/206/2020 z dia 13.07.2020r.)
XXIV/213/2016 8 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Juchnowiec Kościelny, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.4788
z dnia 15.12.2016r.
utraciła moc uchwałą
Nr XXXIV/314/2018
z dnia 22.01.2018r.
XXIV/219/2016 8 grudnia 2016r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia referendum lokalnego. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.4789
z dnia 15.12.2016r.
XXIV/220/2016 8 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2016-2020. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.4796
z dnia 15.12.2016r.
XXV/224/2017 30 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.532
z dnia 7.02.2017r.
XXV/226/2017 30 stycznia 2017r. o zmianie w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.533
z dnia 7.02.2017r.
ogłoszono tekst jednolity uchwały (Uchwała
Nr XXVII/243/2017
z dnia 28.04.2017r.
)
XXV/229/2017 30 stycznia 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ignatki (obszar planistyczny Ignatki - Przemysł). wprowadzono zmiany uchwałą Nr XX/248/2020 z dnia 30.10.2020r.
XXV/230/2017 30 stycznia 2017r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.534
z dnia 7.02.2017r.
ogłoszono jednolity tekst uchwały (Uchwała 
Nr XVII/207/2020
z dnia 30.06.2020r.)
XXVI/234/2017 27 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, punktu przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.910
z dnia 3.03.2017r.
XXVI/235/2017 27 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.911
z dnia 3.03.2017r.
XXVI/236/2017 27 lutego 2017r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.912
z dnia 3.03.2017r.
utraciła moc uchwałą
Nr XXXV/333/2018
z dnia 20.02.2018r.
XXVI/241/2017 27 lutego 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.913
z dnia 3.03.2017r.
XXVII/242/2017 28 kwietnia 2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.1903
z dnia 9.05.2017r.

wprowadzono zmiany uchwałami
Nr XLIV/402/2018
z dnia 13.10.2018r.
Nr X/121/2019
z dnia 13.09.2019r.
Nr XV/169/2020r.
z dnia 20.03.2020r.

XXVII/243/2017 28 kwietnia 2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.1904
z dnia 9.05.2017r.
wprowadzono zmiany
uchwałą Nr XXVIII/261/2017
z dnia 30.05.2017r.
XXVII/244/2017 28 kwietnia 2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.1905
z dnia 9.05.2017r.
utraciła moc Uchwałą
Nr XL/367/2018
z dnia 29.06.2018r.
XXVII/248/2017 28 kwietnia 2017r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.1873
z dnia 8.05.2017r.
XXVII/249/2017 28 kwietnia 2017r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.1874
z dnia 8.05.2017r.
utraciła moc uchwałą
Nr XXII/265/2020
z dnia 10.12.2020r.
XXVII/250/2017 28 kwietnia 2017r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.1881
z dnia 8.05.2017r.
utraciła moc uchwałą
Nr XXXIV/318/2018

z dnia 22.01.2018r.
XXVII/256/2017 28 kwietnia 2017r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.1882
z dnia 8.05.2017r.

wprowadzono zmiany uchwałą Nr XXVIII/262/2017
z dnia 30.05.2017r.
utraciła moc uchwałą
Nr XV/177/2020
z dnia 20 marca 2020r.

XXVIII/261/2017 30 maja 2017r. o zmianie w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2318
z dnia 7.06.2017r.

wprowadzono zmianę
do uchwały
Nr XXIV/278/2013
z dnia 1.03.2013r.
ogłoszono jednolity
tekst uchwały

(Uchwała
Nr XVII/204/2020
z dnia 30.06.2020r.)

XXVIII/262/2017 30 maja 2017r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2319
z dnia 7.06.2017r.
wprowadzono zmiany
do uchwały
Nr XXVII/256/2017
z dnia 28.04.2017r.
utraciła moc uchwałą
Nr XV/177/2020
z dnia 20 marca 2020r.
XXIX/272/2017 29 czerwca 2017r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Juchnowiec Kościelny Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2727
z dnia 6.07.2017r.
XXX/274/2017 25 sierpnia 2017r. uchylająca uchwałę w sprawie okreslenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawki procentowej bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości osobie, o której mowa w art.37 ust.2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem, że nieruchomość przyległa jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3291
z dnia 4.09.2017r.
uchylono uchwałę
Nr XLIII/308/10
z dnia 24.03.2010r.
XXXI/283/2017 22 września 2017r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3571
z dnia 29.09.2017r.
uchwała wchodzi w życie z dniem 1.01.2018r.
XXXI/284/2017 22 września 2017r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3572
z dnia 29.09.2017r.
wprowadzono zmianę uchwałą Nr XXXIV/318/2018
z dnia 22.01.2018r.
XXXI/289/2017 22 września 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom w szkołach prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3573
z dnia 29.09.2017r.
Wojewoda Podlaski stwierdził nieważność uchwały - Rozstrzygnięcie nadzorcze NK-II.4131.155.2017ŁB
z dnia 27.10.2017r.
XXXI/296/2017 30 października 2017r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.4109
z dnia 7.11.2017r.
utraciła moc uchwałą
Nr III/28/2018
z dnia 27.12.2018r.
XXXIII/304/2017 11 grudnia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.4689
z dnia 19.12.2017r.
wprowadzono zmianę
do uchwały
Nr XIII/75/2015
z dnia 27.10.2015r.
ogłoszono jednolity
tekst uchwały
(Uchwała 
Nr XVII/208/2020
z dnia 13.07.2020r.
XXXIII/305/2017 11 grudnia 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Księżyno, Horodniany i Kleosin (obszar planistyczny Horodniany Wschód). Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.4697
z dnia 19.12.2017r.
XXXIII/306/2017 11 grudnia 2017r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częśćiowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.4690
z dnia 19.12.2017r.
wprowadzono zmiany
uchwałą Nr IX/113/2019
z dnia 22.07.2019r.
ogłoszono jednolity tekst uchwały
(Uchwała Nr XVII/203/2020
z dnia 30.06.2020r.)
XXXIII/308/2017 11 grudnia 2017r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.4691
z dnia 19.12.2017r.
utraciła moc uchwałą
Nr XXXV/335/2018
z dnia 20.02.2018r.
XXXIII/309/2017 11 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.4692
z dnia 19.12.2017r.
utraciła moc uchwałą
Nr XXXV/336/2018
z dnia 20.02.2018r.
XXXIV/313/2018 22 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018". Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.702
z dnia 5.02.2018r.
XXXIV/314/2018 22 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Juchnowiec Kościelny, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.641
z dnia 31.01.2018r.
XXXIV/318/2018 22 stycznia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.642
z dnia 31.01.2018r.
wprowadzono zmianę
do uchwały
Nr XXXI/284/2017
z dnia 22.09.2017r.
XXXIV/320/2018 22 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.677
z dnia 2.02.2018r.
utraciła moc uchwałą N
r XXII/263/2020

z dnia 10.12.2020r.
XXXV/329/2018 20 lutego 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom w szkołach prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.957
z dnia 23.02.2018r.
wprowadzono zmiany
do uchwały
Nr XLII/287/10 
z dnia 3.03.2010r.
ogłoszono jednolity tekst uchwały (Uchwała Nr XVII/210/2020 z dnia 30.06.2020r.)
XXXV/332/2018 20 lutego 2018r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Juchnowcu Górnym poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Juchnowcu Górnym. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.958
z dnia 23.02.2018r.
XXXV/333/2018 20 lutego 2018r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości  ich pobierania i wykorzystania Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.959
z dnia 23.02.2018r.
utraciła moc uchwałą
Nr XXXV/333/2018
z dnia 20.12.2019r.
XXXV/335/2018 20 lutego 2018r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.960
z dnia 23.02.2018r.
utraciła moc uchwałą
Nr III/25/2018
z dnia 27.12.2018r.
XXXV/336/2018 20 lutego 2018r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.961
z dnia 23.02.2018r.
utraciła moc uchwałą
Nr XXII/264/2020
z dnia 10.12.2020r.
XXXVI/347/2018 29 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Juchnowiec Kościelny na okęgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczny radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.1774
z dnia 13.04.2018r.
wprowadzono zmiane uchwałą Nr XLII/390/2018
z dnia 27.08.2018r.
XXXVII/348/2018 25 kwietnia 2018r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Juchnowcu Górnym poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Juchnowcu Górnym. Dz.Urz.Woj. Podl.
poz.2144
z dnia 7.05.2018r.
XXXVII/349/2018 25 kwietnia 2018r. w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2145
XXXVII/350/2018 25 kwietnia 2018r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2146
z dnia 7.05.2018r.
utraciła moc uchwałą
Nr XLIII/449/2022
z dnia 22.08.2022r.
XXXVII/351/2018 25 kwietnia 2018r. w sprawie podziału Gminy Juchnowiec Kościelny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2147
z dnia 7.05.2018r.
wprowadzono zmianę uchwałą Nr XLII/389/2018
z dnia 27.08.2018r.
XXXVII/352/2018 25 kwietnia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2148
z dnia 7.05.2018r.
Rozstrzygnięcie nadzorcze
z dnia 17 maja 2018r.  Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku
wprowadzono zmiany
do uchwały Nr XIII/75/2015 
z dnia 27.10.2015r.
ogłoszono jednolity tekst uchwały (Uchwała 
Nr XVII/208/2020 z dnia 13.07.2020r.
XXXVII/355/2018 25 kwietnia 2018r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z boiska sportowego w Olmontach. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2149
z dnia 7.05.2018r.

Rozstrzygnięcia nadzorcze
z dnia 28 maja 2018r. Wojewody Podlaskiego

utraciła moc Uchwałą
Nr XL/366/2018

z dnia 29.06.2018r.

XXXVIII/356/2018 28 maja 2018r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2507
z dnia 5.06.2018r.
utraciła moc Uchwałą
Nr XL/364/2018

z dnia 29 czerwca 2018r.
XL/364/2018 29 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3057
z dnia 5.07.2018r.

utraciła moc Uchwałą
Nr VII/97/2019
z dnia 31 maja 2019r.

XL/366/2018 29 czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z boiska sportowego w Olmontach. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3058
z dnia 5.07.2018r.
XL/367/2018 29 czerwca 2018r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Juchnowiec Kościelny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3059
z dnia 5.07.2018r.
XL/368/2018 29 czerwca 2018r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3060
z dnia 5.07.2018r.
XL/369/2018 29 czerwca 2018r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3061
z dnia 5.07.2018r.

XL/373/2018

29 czerwca 2018r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3062
z dnia 5.07.2018r.
wprowadzono zmiany
do uchwały
Nr XXIV/278/2013 
z dnia 1.03.2013r.
ogłoszono jednolity
tekst uchwały

(Uchwała
Nr XVII/204/2020

z dnia 30.06.2020r.)
XLI/376/2018 27 lipca 2018r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3315
z dnia 3.08.2018r.
XLI/377/2018 27 lipca 2018r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Juchnowiec Kościelny na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3316
z dnia 3.08.2018r.
utraciła moc uchwałą
Nr XLII/384/2018
z dnia 27.08.2018r.
XLII/380/2018 27 sierpnia 2018r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3550
z dnia 4.09.2018r.
XLII/382/2018 27 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Juchnowiec Kościelny częsci wsi Ignatki (obszar Planistyczny Ignatki Wieś - Wschód). Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3551
z dnia 4.09.2018r.
XLII/383/2018 27 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Juchnowiec Kościelny, częsci wsi Kolonia Koplany (obręb geodezyjny Koplany Folwark). Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3552
z dnia 4.09.2018r.
XLII/384/2018 27 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Juchnowiec Kościelny na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3553
z dnia 4.09.2018r.

wprowadzono zmiany uchwałami:
Nr III/24/2018
z dnia 27.12.2018r.
Nr VIII/106/2019
z dnia 18 czerwca 2019r.
ogłoszono jednolity
tekst uchwały
(Uchwała
Nr XVII/209/2020
z dnia 30.06.2020r.)
wprowadzono zmiany uchwałą Nr LIX/619/2024
z dnia 28.02.2024r.

XLII/389/2018 27 sierpnia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Juchnowiec Kościelny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.335
z dnia 4.09.2018r.
XLII/390/2018 27 sierpnia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Juchnowiec Kośielny na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3555
z dnia 4.09.2018r.
XLIII/392/2018 26 września 2018r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3952
z dnia 4.10.2018r.
XLIII/393/2018 26 września 2018r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego oraz jednostkom organizacyjnym Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3953
z dnia 4.10.2018r.
XLIV/402/2018 13 października 2018r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Juchnowiec Kościelny Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.4167
z dnia 19.10.2018r.
wprowadzono zmiany
do uchwały Nr IX/85/03 
z dnia 29.10.2003r.

 

 Kadencja 2018 - 2023

 

II/14/2018 19 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019" Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.4740
z dnia 27.11.2018r.

wprowadzono zmiany uchwałą
Nr III/19/2018
z dnia 27.12.2018r.

III/18/2018 27 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnym Gminy Juchnowiec Kościelny Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.160
z dnia 7.01.2019r.
III/19/2018 27 grudnia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019" Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.161
z dnia 7.01.2019r.
wprowadzono zmiany do uchwały Nr II/14/2018
z dnia 19.11.2018r.
III/21/2018 27 grudnia 2018r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków przez osoby i rodziny korzystające z pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.162
z dnia 7.01.2019r.
utraciła moc uchwałą
Nr XLIX/509/2023
z dnia 27.02.2023r.
III/22/2018 27 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowymi programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.163
z dnia 7.01.2019r.
ogłoszono jednolity tekst uchwały 
(Uchwała Nr XVII/202/2020
z dnia 30.06.2020r.) 
utraciła moc uchwałą
Nr XLVIII/496/2023
z dnia 19.01.2023r.
III/24/2018 27 grudnia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Juchnowiec Kościelny na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.164
z dnia 7.01.2019r.
wprowadzono zmiany do uchwały Nr XLII/384/2018
z dnia 27.08.2018r.
ogłoszono jednolity 
tekst uchwały 
(Uchwała 
Nr XVII/209/2020
z dnia 30.06.2020r.)
III/25/2018 27 grudnia 2018r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.165
z dnia 7.01.2019r.
utraciła moc uchwałą
Nr XXII/264/2020
z dnia 10.12.2020r.
III/26/2018 27 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.166
z dnia 7.01.2019r.
III/27/2018 27 grudnia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.167
z dnia 7.01.2019r.
wprowadzono zmiany do uchwały
Nr XIII/79/2015
z dnia 27.10.2015r.
utraciła moc uchwałą
Nr XII/144/2019
z dnia 25 listopada 2019r.
III/28/2018 27 grudnia 2018r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.168
z dnia 7.01.2019r.
IV/36/2019 29 stycznia 2019r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Baranki Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.936
z dnia 11.02.2019r.
IV/37/2019 29 stycznia 2019r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Bele Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.937
z dnia 11.02.2019r.
IV/38/2019 29 stycznia 2019r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Bogdanki Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.938
z dnia 11.02.2019r.
IV/39/2019 29 stycznia 2019r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Brończany Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.939
z dnia 11.02.2019r.
IV/40/2019 29 stycznia 2019r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Czerewki, Kożany Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.940
z dnia 11.02.2019r.
IV/41/2019 29 stycznia 2019r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Dorożki Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.941
z dnia 11.02.2019r.
IV/42/2019 29 stycznia 2019r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Hermanówka Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.942
z dnia 11.02.2019r.
IV/43/2019 29 stycznia 2019r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Hołówki Duże Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.943
z dnia 11.02.2019r.
IV/44/2019 29 stycznia 2019r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Hołówki Małe Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.944
z dnia 11.02.2019r.
IV/45/2019 29 stycznia 2019r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Hryniewicze Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.945
z dnia 11.02.2019r.
IV/46/2019 29 stycznia 2019r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Horodniany Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.946
z dnia 11.02.2019r.
IV/47/2019 29 stycznia 2019r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Ignatki Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.947
z dnia 11.02.2019r.
IV/48/2019 29 stycznia 2019r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Ignatki-Osiedle Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.948
z dnia 11.02.2019r.
IV/49/2019 29 stycznia 2019r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Janowicze Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.949
z dnia 11.02.2019r.
IV/50/2019 29 stycznia 2019r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Janowicze-Kolonia Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.950
z dnia 11.02.2019r.
IV/51/2019 29 stycznia 2019r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Juchnowiec Dolny Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.951
z dnia 11.02.2019r.
IV/52/2019 29 stycznia 2019r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Juchnowiec Dolny Kolonia Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.952
z dnia 11.02.2019r.
IV/53/2019 29 stycznia 2019r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Juchnowiec Górny Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.953
z dnia 11.02.2019r.
IV/54/2019 29 stycznia 2019r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Juchnowiec Kościelny Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.954
z dnia 11.02.2019r.
IV/55/2019 29 stycznia 2019r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Kleosin Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.955
z dnia 11.02.2019r.
IV/56/2019 29 stycznia 2019r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Klewinowo Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.956
z dnia 11.02.2019r.
IV/57/2019 29 stycznia 2019r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Koplany Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.957
z dnia 11.02.2019r.
IV/58/2019 29 stycznia 2019r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Kolonia Koplany Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.958
z dnia 11.02.2019r.
IV/59/2019 29 stycznia 2019r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Księżyno Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.959
z dnia 11.02.2019r.
IV/60/2019 29 stycznia 2019r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Księżyno-Kolonia Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.960
z dnia 11.02.2019r.
IV/61/2019 29 stycznia 2019r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Lewickie Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.961
z dnia 11.02.2019r.
IV/62/2019 29 stycznia 2019r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Lewickie-Kolonia Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.962
z dnia 11.02.2019r.
IV/63/2019 29 stycznia 2019r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Lewickie-Stacja Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.963
z dnia 11.02.2019r.
IV/64/2019 29 stycznia 2019r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Niewodnica Nargilewska Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.964
z dnia 11.02.2019r.
IV/65/2019 29 stycznia 2019r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Niewodnica Nargilewska-Kolonia Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.965
z dnia 11.02.2019r.
IV/66/2019 29 stycznia 2019r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Ogrodniczki Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.966
z dnia 11.02.2019r.
IV/67/2019 29 stycznia 2019r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Olmonty, Izabelin Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.967
z dnia 11.02.2019r.
 utraciła moc uchwałą
Nr XV/170/2020
z dnia 20.03.2020r.
IV/68/2019 29 stycznia 2019r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Pańki Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.968
z dnia 11.02.2019r.
IV/69/2019 29 stycznia 2019r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Rostołty Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.969
z dnia 11.02.2019r.
IV/70/2019 29 stycznia 2019r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Rumejki Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.970
z dnia 11.02.2019r.
IV/71/2019 29 stycznia 2019r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Simuny Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.971
z dnia 11.02.2019r.
IV/72/2019 29 stycznia 2019r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Solniczki Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.972
z dnia 11.02.2019r.
IV/73/2019 29 stycznia 2019r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Stanisławowo Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.973
z dnia 11.02.2019r.
IV/74/2019 29 stycznia 2019r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Szerenosy Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.974
z dnia 11.02.2019r.
IV/75/2019 29 stycznia 2019r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Śródlesie Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.975
z dnia 11.02.2019r.
IV/76/2019 29 stycznia 2019r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Tryczówka Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.976
z dnia 11.02.2019r.
IV/77/2019 29 stycznia 2019r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Wojszki Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.977
z dnia 11.02.2019r.
IV/78/2019 29 stycznia 2019r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Wólka Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.978
z dnia 11.02.2019r.
IV/79/2019 29 stycznia 2019r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Zajączki Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.979
z dnia 11.02.2019r.
IV/80/2019 29 stycznia 2019r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Zaleskie Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.980
z dnia 11.02.2019r.
IV/81/2019 29 stycznia 2019r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Złotniki Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.981
z dnia 11.02.2019r.
V/82/2019 14 marca 2019r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Juchnowiec Kościelny, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.1616
z dnia 22.03.2019r.
 utraciła moc uchwałą
Nr XIV/167/2020
z dnia 31.01.2020r.
V/83/2019 14 marca 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowymi programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.1617
z dnia 22.03.2019r.
wprowadzono zmianę do uchwały Nr III/22/2018
z dnia 27.12.2018r.
ogłoszono jednolity tekst uchwały 
(Uchwała Nr XVII/202/2020
z dnia 30.06.2020r.) 
utraciła moc uchwałą
Nr XLVIII/496/2023
z dnia 19.01.2023 r.
V/84/2019 14 marca 2019r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częsci obszaru geodezyjnego Koplany (obszar planistyczny Koplany Produkcja) Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.1618
z dnia 22.03.2019r.
V/90/2019 14 marca 2019r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2019-2023 Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.1619
z dnia 22.03.2019r.
V/92/2019 14 marca 2019r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019r. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.1620
z dnia 22.03.2019r.
VII/96/2019 31 maja 2019r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych oracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3207
 z dnia 10.06.2019r.
VII/97/2019 31 maja 2019r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Juchnowiec Kościelny Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3208
z dnia 10.06.2019r.
wprowadzono zmianę Uchwałą
Nr LII/542/2023
z dnia 7.06.2023
VIII/103/2019 18 czerwca 2019r w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych publicznych ulicy Osiedlowej usytuowanej w miejscowości Solniczki, Gmina Juchnowiec Kościelny Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3427
z dnia 26.06.2019r.
VIII/104/2019 18 czerwca 2019r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych publicznych ulicy Jaśminowej usytuowanej w miejscowości Juchnowiec Kościelny, ulicy Zacisznej usytuowanej w miejscowości Olmonty oraz ulicy Leszczynowej usytuowanej w miejsowości Solniczki, gmina Juchnowiec Kościelny Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3428
z dnia 26.06.2019r.
VIII/106/2019 18 czerwca 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Juchnowiec Kościelny na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3400
z dnia 25.06.2019r.
wprowadzono zmianę do uchwały Nr XLII/384/2018
z dnia 27.08.2018r.
ogłoszono jednolity 
tekst uchwały 
(Uchwała 
Nr XVII/209/2020
z dnia 30.06.2020r.)
IX/112/2019 22 lipca 2019r. w sprawie nadania nazwy ulicy dotychczas nieoznaczonej we wsi Horodniany, gmina Juchnowiec Kościelny Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3944
z dnia 5.08.2019r.
IX/113/2019 22 lipca 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3876
z dnia 30.07.2019r.
wprowadzono zmianę do uchwały Nr XXXIII/306/2017 z dnia 11.12.2017r.
ogłoszono jednolity tekst uchwały
(Uchwała Nr XVII/203/2020
z dnia 30.06.2020r.)
IX/114/2019 22 lipca 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania nauczycielom w szkołach prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3877
z dnia 30.07.2019r.
Rozstrzygnięcie nadzorcze
z dnia 22.08.2019r.
Wojewody Podlaskiego
wprowadzono zmianę do uchwały
Nr XLII/287/10
z dnia 3.03.2019r.
ogłoszono jednolity tekst uchwały (Uchwała Nr XVII/210/2020 z dnia 30.06.2020r.)
IX/115/2019 22 lipca 2019r. w sprawie zasad udzielania przez Gminę Juchnowiec Kościelny dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzeielnia dotacji i sposobu jej rozliczania Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3878
z dnia 30.07.2019r.
X/120/2019 13 września 2019r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.4551
z dnia 23.09.2019r.
X/121/2019 13 września 2019r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Juchnowiec Kościelny Dz.Urz.Woj.Podl
poz.4552
z dnia 23.09.2019r.
X/123/2019 13 września 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania nauczycielom w szkołach prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.4553
z dnia 23.09.2019r.
ogłoszono jednolity tekst uchwały (Uchwała Nr XVII/210/2020 z dnia 30.06.2020r.)
XI/129/2019 15 października 2019r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.5069
z dnia 31.10.2019r.
XII/139/2019 25 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia "Programu wspólpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.5732
z dnia 3.12.2019r.
XII/142/2019 25 listopada 2019r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.5733
z dnia 3.12.2019r.
obowiązuje od 1.01.2020r.
XII/143/2019 25 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.5734
z dnia 3.12.2019r.
utraciła moc uchwałą
Nr XLVI/477/2022
z dnia 28.11.2022 r.
XII/144/2019 25 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.5735
z dnia 3.12.2019r.
obowiązuje od 1.01.2020r.
XII/147/2019 25 listopada 2019r. w sprawie podziału Sołectwa Olmonty, Izabelin na dwa oddzielne Sołectwa Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.5736
z dnia 3.12.2019r.
XIII/149/2019 20 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami Dz.Urz.Wój.Podl.
poz.6379
z dnia 31.12.2019r.
XIII/153/2019 20 grudnia 2019r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Juchnowiec Kościelny na rok szkolny 2019/2020 Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.6380
z dnia 31.12.2019r.
XIII/154/2019 20 grudnia 2019r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji udzielonej niepublicznym przedszkolom, niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Juchnowiec Kościeny przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.53
z dnia 3.01.2020r.
XIII/157/2019 20 grudnia 2019r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.6381
z dnia 31.12.2019r.
wprowadzono zmiany do Uchwała Nr XV/146/2012
z dnia 12.04.2012r.
ogłoszono jednolity tekst uchwały (Uchwała Nr XVII/206/2020 z dia 13.07.2020r.)
XIII/159/2019 20 grudnia 2019r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłat adiacenckich Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.54
z dnia 3.01.2020r.
XIV/164/2020 31 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.957
z dnia 10.02.2020r.
wprowadzono zmiany uchwałą
Nr XV/176/2020
z dnia 20.03.2020r.
XIV/167/2020 31 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Juchnowiec Kościelny, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez uczelnie oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.959
z dnia 10.02.2020r.
XV/169/2020 20 marca 2020r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Juchnowiec Kościelny Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.1700
z dnia 26.03.2020r.
XV/170/2020 20 marca 2020r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Olmonty Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.1701
z dnia 26.03.2020r.
XV/171/2020 20 marca 2020r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Izabelin Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.1702
z dnia 26.03.2020r.
XV/173/2020 20 marca 2020r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny w 2020 roku" Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.1703
z dnia 26.03.2020r.
XV/174/2020 20 marca 2020r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Juchnowiec Kościelny Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.1704
z dnia 26.03.2020r.
XV/175/2020 20 marca 2020r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Juchnowiec Kościelny Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.1705
z dnia 26.03.2020r.
XV/176/2020 20 marca 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną drób, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.1706
z dnia 26.03.2020r.
XV/177/2020 20 marca 2020r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych oraz w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.1707
z dnia 26.03.2020r.
XVII/202/2020 30 czerwca 2020r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3256
z dnia 13.07.2020r.
XVII/203/2020 30 czerwca 2020r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowych waruków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3257
z dnia 13.07.2020r.
XVII/204/2020 30 czerwca 2020r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3258
z dnia 13.07.2020r.
XVII/205/2020 30 czerwca 2020r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Juchnowcu Kościelnym Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3264
z dnia 13.07.2020r.
XVII/206/2020 30 czerwca 2020r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3259
z dnia 13.07.2020r.
XVII/207/2020 30 czerwca 2020r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3260
z dnia 13.07.2020r.
XVII/208/2020 30 czerwca 2020r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3261
z dnia 13.07.2020r.
XVII/209/2020 30 czerwca 2020r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Juchnowiec Kościelny na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3262
z dnia 13.07.2020r.
wprowadzono zmiany uchwałą Nr LIX/619/2024
z dnia 28.02.2024r.
XVII/210/2020 30 czerwca 2020r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania nauczycielom w szkołach prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3263
z dnia 13.07.2020r.
XVII/211/2020 30 czerwca 2020r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Juchnowiec Kościelny na rok szkolny 2020/2021 Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3155
z dnia 8.07.2020r.
XVIII/221/2020 30 lipca 2020r. w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z parków położonych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3550
z dnia 7.08.2020r.
XIX/232/2020 22 września 2020r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.4066
z dnia 30.09.2020r.
XIX/233/2020 22 września 2020r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usłu przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.4067
z dnia 30.09.2020r.
wprowadzono zmiany uchwałami:
Nr XXII/266/2020
z dnia 10.12.2020r.
Nr XXXIV/381/2021
z dnia 15.12.2021r.
XIX/234/2020 22 września 2020r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Miłej usytuowanej w miejscowości Ignatki, Gmina Juchnowiec Kościelny Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.4068
z dnia 30.09.2020r.
XIX/235/2020 22 września 2020r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Juchnowiec Kościelny Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.4069
z dnia 30.09.2020r.
XX/248/2020 30 października 2020r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ignatki (obszar planistyczny Ignatki-Przemysł) Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.4705
z dnia 9.11.2020r.
XX/249/2020 30 października 2020r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Juchnowiec Kościelny Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.4729
z dnia 9.11.2020r.
XXI/255/2020 18 listopada 2020r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021" Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.4830
z dnia 23.11.2020r.
XXI/256/2020 18 listopada 2020r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.4831 z dnia 23.11.2020r.
XXII/262/2020 10 grudnia 2020r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.5354
z dnia 17.12.2020r.
wprowadzono zmianę uchwałą
Nr LVI/578/2023
z dnia 17.11.2023r.
XXII/263/2020 10 grudnia 2020r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.5355
z dnia 17.12.2020r.
wprowadzono zmiany uchwałą
Nr XXXV/387/2021
z dnia 29.12.2021r.
XXII/264/2020 10 grudnia 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki na pojemnik o określonej pojemności Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.5356
z dnia 17.12.2020r.
utraciła moc uchwałą
Nr XXXIII/369/2021
z dnia 7.12.2021r.
XXII/265/2020 10 grudnia 2020r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny Dz.Urz.Woj.Podl.
poz,5357
z dnia 17.12.2020r.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w postępowaniu nadzorczym stwierdziło naruszenie art.61 ust.1 w związku z art.6i ust.1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poprzez brak określenia terminu płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,w sytuacji gdy obowiązek poniesienia tej opłaty powstały po 10 marca roku kalendarzowego

zminę wprowadzono uchwałą
Nr XXIII/283/2021
z dnia 29.01.2021r.

XXII/266/2020 10 grudnia 2020r. zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospdoarowanie odpadami komunalnymi w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścieiela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych Dz.Urz.Woj.Podl.
poz,5358
z dnia 17.12.2020r.
XXII/271/2020 10 grudnia 2020r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie ze słupów oświetleniowych stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.5359
z dnia 17.12.2020r.
XXIII/275/2021 29 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Juchnowiec Kościelny, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez uczelnie oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.581
z dnia 5.02.2021r.
XXIII/281/2021 29 stycznia 2021r. w sprawie nadania nazwy ulicy dotychczas nieoznaczonej we wsi Olmonty, gmina Juchnowiec Kościelny Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.582
z dnia 5.02.2021r.
XXIII/282/2021 29 stycznia 2021r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny z tytułu opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych Dz.Urz.Woj.podl.
poz.583
z dnia 5.02.2021r.
XXIII/283/2021 29 stycznia 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.584
z dnia 5.02.2021r.
XXVI/316/2021 28 kwietnia 2021r. w sprawie zmiany "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny w 2021 roku" Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.1896
z dnia 7.05.2021r.
XXVI/317/2021 28 kwietnia 2021r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego przyznawanego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej zamiszkałych na terenie gminy Juchnowiec Kościelny Dz.Urz.Woj.Podl
poz.1897
z dnia 7.05.2021r.
XXVII/328/2021 26 maja 2021r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wozru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego dla mieszkańców gminy Juchnowiec Kościelny Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2284
z dnia 4.06.2021r.
XXVIII/329/2021 24 czerwca 2021r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Juchnowiec Kościelny na rok szkolny 2021/2022 Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2596
z dnia 30.06.2021r.
XXIX/342/2021 16 sierpnia 2021r. w sprawie zasad i trybu przyznawania uczniom stypendiów Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3213
z dnia 24.08.2021r.
utraciła moc uchwałą
Nr XXXIX/421/2022
z dnia 30.05.2021r.
XXX/351/2021 27 września 2021r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kleosinie z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2021/2022 Dz.Urz.Woj. Podl.
poz.3722
z dnia 5 października 2021r.
XXX/352/2021 27 września 2021r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2021/2022 Dz.Urz.Woj. Podl.
poz.3723
z dnia 5 października 2021r.
XXXI/354/2021 28 października 2021r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych publicznych działek nr: 216/4, 286/3 ob.ew. Horodniany i 165 ob.ew. Hryniewicze położonych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.4209
z dnia 5 listopada 2021r.
XXXI/356/2021 28 października 2021r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na rok 2022" Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.4210
z dnia 5 listopada 2021r.
XXXI/357/2021 28 października 2021r. w sprawie nadania nazwy ulicy dotychczas nieoznaczonej w miejscowości Olmonty Dz.Urz.Woj.Podl
poz.4211
z dnia 5 listopada 2021r.
XXXI/361/2021 28 października 2021r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.4212
z dnia 5 listopada 2021r.
utraciła moc uchwałą
Nr XLVI/476/2022
z dnia 28.11.2022r.
XXXI/364/2021 28 października 2021r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Juchnowiec Kościelny Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.4213
z dnia 5 listopada 2021r.
XXXIII/369/2021 7 grudnia 2021r. w sprawie wybru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności, a także ryczałtowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe Dz.Urz.Wój.Podl.
poz.5113
z dnia 15 grudnia 2021r.
wprowadzono zmianę
Uchwałą Nr XXXV/386/2021
z dnia 29.12.2021r.
XXXIII/370/2021 7 grudnia 2021r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny z tytułu opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.5114
z dnia 15 grudnia 2021r.
program osłonowy będzie realizowany
do dnia 31.12.2023r.
XXXIV/381/2021 15 grudnia 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.5278
z dnia 23 grudnia 2021r.
wprowadzono zmianę do uchwały
Nr XIX/233/2020
z dnia 22.09.2020r.
XXXIV/382/2021 15 grudnia 2021r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.5279
z dnia 23 grudnia 2021r.
XXXV/386/2021 29 grudnia 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności, a także ryczałtowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.5404
z dnia 30 grudnia 2021r.
wprowadzono zmianę do uchwały
Nr XXXIII/369/221
z dnia 29.12.2021r.
XXXV/387/2021 29 grudnia 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.5405
z dnia 30 grudnia 2021r.
wprowadzono zmiany do uchwały Nr XXII/263/2020
z dnia 10.12.2020r.
XXXV/388/2021 29 grudnia 2021r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXXIV/381/2021 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 15 grudnia 2021r. zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.5406
z dnia 30 grudnia 2021r.
XXXVI/389/2022 31 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Juchnowiec Kościelny, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez uczelnie oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.467
z dnia 2 lutego 2022r.
XXXVI/390/2022 31 stycznia 2022r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kleosinie Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.468
z dnia 2 lutego 2022r.
XXXVI/405/2022 31 stycznia 2022r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działalniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.469
z dnia 2 lutego 2022r.
utraciła moc uchwała
Nr XII/68/2015
z dnia 4.09.2015r.
utraciła moc uchwałą
Nr XXXIX/431/2022
z dnia 30.05.2022r.
XXXVII/407/2022 7 marca 2022r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążąnia nieruchomości stanowiących własność gminy Juchnowiec Kościelny oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.1172
z dnia 15 marca 2022r.
utraciły moc uchwały:
Nr XXII/147/08
z dnia 10.06.2008r.
Nr XXIX/207/09
z dnia 6.03.2009r.
Nr XIX/152/2016
z dnia 27.06.2016r.
XXXVII/415/2022 7 marca 2022r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny w 2022 roku" Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.1173
z dnia 15 marca 2022r.
XXXVII/417/2022 7 marca 2022r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowiec Kościelny Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.1174
z dnia 15 marca 2022r.
wprowadzono zmiany do uchwały
Nr XXIV/278/2013
z dnia 1.03.2013r.
XXXVIII/419/2022 31 marca 2022r. w sprawie upoważnienia do załatwienia spraw z zakresu przyznania lub wypłaty świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.1581
z dnia 5 kwietnia 2022r.
XXXIX/421/2022 30 maja 2022r. w sprawie zasad i trybu przyznawania uczniom stypendiów Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2619
z dnia 2 czerwca 2022r.
XXXIX/426/2022 30 maja 2022r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych publicznych Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2620
z dnia 2 czerwca 2022r.
XXXIX/431/2022 30 maja 2022r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.2621
z dnia 2 czerwca 2022r.
XLII/447/2022 28 lipca 2022r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Kleosinie z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2022/2023 Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3420
z dnia 4 sierpnia 2022r.
XLIII/449/2022 22 sierpnia 2022r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Juchnowiec Kościelny Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3658
z dnia 26 sierpnia 2022r.
XLIII/450/2022 22 sierpnia 2022r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2022/2023 Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3659
z dnia 26 sierpnia 2022r.
XLIII/451/2022 22 sierpnia 2022r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Juchnowiec Kościelny na rok szkolny 2022/2023 Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3660
z dnia 26 sierpnia 2022r.
utraciła moc uchwałą
Nr XLVI/475/2022
z dnia 28.11.2022r.
XLIII/455/2022 22 sierpnia 2022r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3661
z dnia 26 sierpnia 2022r.
XLV/465/2022 28 października 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania nauczycielom w szkołach prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.4869
z dnia 4 listopada 2022r.
utraciła moc uchwałą
Nr XLVI/480/2022
z dnia 28.11.2022r.
XLV/470/2022 28 października 2022r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.4870
z dnia 4 listopada 2022r.
XLVI/474/2022 28 listopada 2022r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023" Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.5604
z dnia 7 grudnia 2022 r.
XLVI/475/2022 28 listopada 2022r. w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w celu obliczenia wysokości zwrotu kosztu przewozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.5605
z dnia 7 grudnia 2022 r.
utraciła moc uchwałą
Nr XLVIII/495/2023
z dnia 19.01.2023r.
XLVI/476/2022 28 listopada 2022r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.5606
z dnia 7 grudnia 2022 r.
utraciła moc uchwałą
Nr LVI/585/2023
z dnia 17.11.2023r.
XLVI/477/2022 28 listopada 2022r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.5607
z dnia 7 grudnia 2022 r.
XLVI/480/2022 28 listopada 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość podatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania nauczycielom w szkołach prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.5608
z dnia 7 grudnia 2022 r.
XLVI/481/2022 28 lisotpada 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość podatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania nauczycielom w szkołach prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.5609
z dnia 7 grudnia 2022 r.
XLVIII/495/2023 19 stycznia 2023r. w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w celu obliczenia wysokości zwrotu kosztu przewozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.415
z dnia 26.01.2023r.
wprowadzono zmiany
Uchwałą Nr XLIX/510/2023
z dnia 27 lutego 2023 r.
XLVIII/496/2023 19 stycznia 2023r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.416
z dnia 26.01.2023r.
utraciła moc uchwałą
Nr LVI/582/2023
z dnia 17.11.2023r.
XLIX/508/2023 27 lutego 2023r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny na 2023 roku" Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.1294
z dnia 6.03.2023r.
XLIX/509/2023 27 lutego 2023r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków przez osoby i rodziny korzystające z pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.1295
z dnia 6.03.2023r.
utraciła moc uchwałą
Nr LVI/583/2023
z dnia 17.11.2023r.
XLIX/510/2023 27 lutego 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w celu obliczenia wysokości zwrotu kosztów przewozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.1296
z dnia 6.03.2023r.
XLIX/518/2023 27 lutego 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych - sołtysom Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.1297
z dnia 6.03.2023r.
XLIX/521/2023 27 lutego 2023r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zadania, na które udzielono dotacji Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.1298
z dnia 6.03.2023r.
LII/542/2023 7 czerwca 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Juchnowiec Kościelny Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3280
z dnia 15.06.2023r.
LII/544/2023 7 czerwca 2023r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego

Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.3281
z dnia 15.06.2023r.

LIII/550/2023 19 lipca 2023r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2023/2024

Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.4042
z dnia 27.07.2023r.

LIII/551/2023 19 lipca 2023r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Kleosinie z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2023/2024

Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.4043
z dnia 27.07.2023r.

LIV/567/2023 23 sierpnia 2023r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Księżynie z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2023/2024

Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.4515
z dnia 31.08.2023r.

LVI/574/2023 17 listopada 2023r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024" Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.5961
z dnia 27.11.2023r.
LVI/578/2023 17 listopada 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.5962
z dnia 27.11.2023r.
LVI/579/2023 17 listopada 2023r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny z tytułu opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.5963
z dnia 27.11.2023r.
LVI/580/2023 17 listopada 2023r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy

Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.5873
z dnia 21.11.2023r.

LVI/582/2023 17 listopada 2023r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawiającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028

Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.5964
z dnia 27.11.2023r.

LVI/583/2023 17 listopada 2023r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków przez osoby i rodziny korzystające z pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028"

Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.5965
z dnia 27.11.2023r.

LVI/585/2023 17 listopada 2023r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.5966
z dnia 27.11.2023r.

LVII/592/2023 15 grudnia 2023r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym

Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.6846
z dnia 28.12.2023r.

LVII/593/2023 15 grudnia 2023r. w sprawie zmian w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym

Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.6847
z dnia 28.12.2023r.

LVIII/602/2024 29 stycznia 2024r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia flagi Gminy Juchnowiec Kościelny oraz zasad jej stosowania

Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.738
z dnia 7.02.2024r.

LIX/615/2024 28 lutego 2024r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny w 2024 roku

Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.1386
z dnia 7.03.2024r.

LIX/619/2024 28 lutego 2024r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Juchnowiec Kościelny na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej

Dz.Urz.Woj.Podl.
poz.1387
z dnia 7.03.2024r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Data wytworzenia: 2017-10-06

Wprowadzający: Dorota Korpacz

Data wprowadzenia: 2013-03-13

Data modyfikacji: 2024-03-20

Opublikował: Dorota Korpacz

Data publikacji: 2013-03-13