Obowiązek informacyjny

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny realizując wymogi wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego w dalszej części RODO informuje o przetwarzaniu danych osobowych:

Administratorem w rozumieniu RODO (administrator danych osobowych) dla danych osobowych gromadzonych przez Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny jest Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny z siedzibą w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia, osoby których dane są przetwarzane mogą kontaktować się z:Inspektorem Ochrony Danych

 Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

 ul. Lipowa 10

 16-061 Juchnowiec Kościelny

 iod@juchnowiec.gmina.pl

Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  realizacji obowiązków  lub uprawnień gminy wynikających z przepisów prawa oraz wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego.

W Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny, dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją zadań publicznych własnych oraz zleconych, wynikających z przepisów prawa. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b, c, d, e lub art. 9. ust. 2 lit. a, b, c, g, i, j RODO. Urząd Gminy przetwarza dane, co do których:

-  istnieje obowiązek prawny ich podania,

-  podanie ich jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi realizację świadczonej usługi,

-  podanie ich jest dobrowolne, ale ich niepodanie spowoduje co najwyżej utrudnienia w realizowanej usłudze.

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator  zawarł  umowy  powierzenia  przetwarzania  danych  osobowych,
w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator
udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom ścigania, organom kontrolnym.

 

Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługują prawa:

  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
  • prawo do usunięcia danych – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,
  • prawo ograniczenia przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
  • prawo do cofnięcia zgody – tylko jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
  • wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres wykonywania  zadań, o których mowa w pkt 3 oraz przez wymagany w świetle obowiązujące go prawa okres po  zakończeniu  ich  wykonywania  w  celu  ich  archiwizowania oraz  ewentualnego dochodzenia roszczeń a także w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Data wytworzenia: 2018-05-25

Wprowadzający: Tomasz Lulkiewicz

Data modyfikacji: 2018-07-13

Opublikował: Tomasz Lulkiewicz

Data publikacji: 2018-05-25