Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 82). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny https://bip.juchnowiec.gmina.pl

Data publikacji strony internetowej: 2003-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2023-03-20

Data ostatniej aktualizacji deklaracji: 2023-03-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Filmy umieszczone przed datą 23.09.2020 r. nie posiadają napisów dla osób głuchych, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
  • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane,
  • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny,
  • Część opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego,
  • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Marzena Wróblewska, koordynator@juchnowiec.gmina.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 85 713 28 85. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10.

Do budynku prowadzą schody. Przy wejściu nie ma podjazdu ułatwiającego wejście do budynku. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

Przy budynku Urzędu Gminy nie zostało wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Toalety wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz budynku nie ma windy, przy schodach zamontowane są barierki, początek i koniec schodów na każdej kondygnacji oznaczony jest kolorowymi taśmami. Budynek nie posiada pochylni oraz platform przyschodowych. Szerokość drzwi nie jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Urzędzie Gminy nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Budynek przy ul. Plac Królowej Rodzin 1 – Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, znajduje się na parterze budynku.

Do budynku prowadzą schody, zamontowane barierki. Przy wejściu nie ma podjazdu ułatwiającego wejście do budynku. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

Przy budynku jest wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Toalety wewnątrz nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szerokość drzwi nie jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Urzędzie Gminy nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

W związku z warunkami technicznymi i niemożnością zapewnienia pełnej dostępności urzędu osobom ze szczególnymi potrzebami, przewidziany zostaje dostęp alternatywny. W tym celu należy skontaktować się z Koordynatorem do spraw dostępności.

Koordynatorem do spraw dostępności jest Pani Marzena Wróblewska, koordynator@juchnowiec.gmina.pl, tel. 85 713 28 85, którego zadaniem jest organizowanie wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny.


Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego OSP Biele

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego OSP Czerewki

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego OSP Dorożki

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego OSP Hermanówka

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego OSP Hołówki Duże

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego OSP Juchnowiec Dolny

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego OSP Kleosin

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego OSP Koplany

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego OSP Lewickie

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego OSP Szerenosy

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego OSP Wojszki

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego OSP Złotniki

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Świetlica wiejska w Barankach

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Świetlica wiejska w Bielach

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Świetlica wiejska w Bogdankach

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Świetlica wiejska w Brończanach

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Świetlica wiejska w Czerewkach

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Świetlica wiejska w Dorożkach

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Świetlica wiejska w Hermanówce

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Świetlica wiejska w Hołówkach Dużych

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Świetlica wiejska w Hołówkach Małych

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Świetlica wiejska w Horodnianach

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Świetlica wiejska w Hryniewiczach

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Świetlica wiejska w Ignatkach

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Świetlica wiejska w Janowiczach

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Świetlica wiejska w Juchnowcu Dolnym

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Świetlica wiejska w Kleosinie

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Świetlica wiejska w Klewinowie

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Świetlica wiejska w Koplanach

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Świetlica wiejska w Lewickich

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Świetlica wiejska w Olmontach

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Świetlica wiejska w Rostołtach

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Świetlica wiejska w Tryczówce

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Świetlica wiejska w Wojszkach

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Świetlica wiejska w Złotnikach

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Marcinowicz

Data wytworzenia: 2020-09-22

Wprowadzający: Tomasz Lulkiewicz

Data modyfikacji: 2023-03-27

Opublikował: Tomasz Lulkiewicz

Data publikacji: 2020-09-23