Rejestry, ewidencje, archiwa

REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA

1.  Akta postępowań sprawdzających pracowników urzędu

2.  Dzienniki ewidencji dokumentów oznaczonych klauzulą tajności

3.  Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą poufne

4.  Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą zastrzeżone

5.  Rejestr osób posiadających dostęp do informacji niejawnych

6.  Ewidencja uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

7.  Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

8.  Naliczanie/ewidencja/opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego

9.  Rejestr wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

10. Rejestr zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów

11. Rejestr wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy inwestycji, dla których wymagane jest sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko

12. Rejestr decyzji o warunki zabudowy inwestycji, dla których wymagane jest sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko

13. Rejestr komisji Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

14. Rejestr radnych Rady Gminy

15. Rejestr uchwał Rady Gminy

16. Rejestr wniosków i interpelacji radnych Rady Gminy

17. Rejestr wniosków i opinii komisji Rady Gminy

18. Rejestr wpływu specjalnego rodzaju

19. Rejestr wpływu dokumentów finansowo-księgowych

20. Książka doręczeń pocztowych

21. Rejestr zarządzeń Wójta Gminy

22. Rejestr skarg i wniosków

23. Rejestr przedpoborowych

24. Wykaz osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej

25. Wykaz poborowych

26. Rejestr wyborców

27. Ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych

28. Rejestr instytucji kultury

29. Zbiór danych byłych mieszkańców

30. Zbiór danych osobowych stałych mieszkańców

31. Zbiór danych osób zameldowanych na pobyt czasowy do 2 miesięcy

32. Zbiór danych osób zameldowanych na pobyt czasowy ponad 2 miesiące

33. Zbiór PESEL

34. Archiwum zakładowe

35. Rejestr wymiarowy podatników

36. Ewidencja podatników fizycznych i prawnych

37. Ewidencja działalności gospodarczej

38. Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających dane o środowisku i jego ochronie 

39. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

40. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

 

PODSTAWY WYŁĄCZENIA WGLĄDU DO NIEKTÓRYCH REJESTRÓW I EWIDENCJI

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Data wytworzenia: 2017-09-13

Wprowadzający: Magdalena Filkiewicz

Data wprowadzenia: 2005-07-13

Data modyfikacji: 2023-01-12

Opublikował: Magdalena Filkiewicz

Data publikacji: 2005-07-13