Opłaty i podatki

Opłaty i podatki

Uchwała Nr XVII/146/2000
z dnia 23 maja 2000r.
w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłat adiacenckich - uchylono uchwałą Nr XIII/159/2019 z dnia 20.12.2019r.
Uchwała Nr XVIII/168/04
z dnia 26 listopada 2004r.
w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej terminu płatności oraz sposobu jej poboru
Uchwała Nr XXXIII/306/2017
z dnia 11 grudnia 2017
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat. 
Uchwała Nr IX/113/2019
z dnia 22 lipca 2019r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat.
Uchwała Nr XVI/105/07
z dnia 21 grudnia 2007r.
w sprawie opłaty adiacenckiej ze względu na wzrost wartości nieruchomości powstałej w wyniku podziału. 
Uchwała Nr XXI/141/08
z dnia 30 kwietnia 2008r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezdopływowych i transportu nieczystości ciekłych, świadczonych na terenie gminy Juchnowiec Kościelny 
Uchwała Nr XXXVI/247/09
z dnia 17 września 2009r.
w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej. - uchylono uchwałą Nr XIV/95/2015 z dnia 15.12.2015r.
Uchwała Nr XVI/190/2020
z dnia 29 maja 2020r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych oraz w schroniskach dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Uchwała Nr XIV/164/2020
z dnia 31 stycznia 2020r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XV/176/2020
z dnia 30 marca 2020r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XVIII/220/2012
z dnia 20 września 2012r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Uchwała Nr VII/97/2019
z dnia 31 maja 2019r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Juchnowiec Kościelny
Uchwała Nr XII/144/2019
z dnia 25 listopada 2019r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XIV/94/2015
z dnia 15 grudnia 2015r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXIII/194/2016
z dnia 24 listopada 2016r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XII/143/2019
z dnia 25 listopada 2019r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XIV/101/2015
z dnia 15 grudnia 2015r.
w sprawie ustalenia cen i stawek opłat za prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie.
Uchwała Nr XXI/256/2020
z dnia 18 listopada 2020r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Uchwała Nr XXII/264/2020
z dnia 10 grudnia 2020r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
Decyzja Nr BI.RET.070.388.2018.TR
z dnia 20 kwietnia 2018r.
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospdarki Wodnej w Białymstoku
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Juchnowiec Kościelny na okres 3 lat.
Decyzja Nr BI.RZT.70.162.2021
z dnia 10 maja 2021r.
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospdarki Wodnej w Białymstoku
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Juchnowiec Kościelny na okres 3 lat.
Decyzja Nr BI.RZT.70.175.2021
z dnia 26 maja 2021r.
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospdarki Wodnej w Białymstoku

Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Juchnowiec Kościelny w miejscowości Kleosin na okres 3 lat

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Data wytworzenia: 2018-02-14

Wprowadzający: Tomasz Lulkiewicz

Data wprowadzenia: 2009-10-01

Data modyfikacji: 2021-06-09

Opublikował: Tomasz Lulkiewicz

Data publikacji: 2009-10-01