Status prawny Gminy

 

Samorząd Gminy Juchnowiec Kościelny

 

Osoba prawna:

Gmina Juchnowiec Kościelny

z siedzibą w miejscowości:

Juchnowiec Kościelny

REGON:

050659355

Szczególna forma prawna:

03 Wspólnoty samorządowe

Własność:

113 Własność samorządowa

Rodzaj przeważającej działalności:
(wg Polskiej klasyfikacji Działalności PKD):

7511Z Kierowanie Podstawowymi
Rodzajami Działalności Publicznej

(wg Europejskiej Klasyfikacji Działalności EKD):

7511 Kierowanie podstawowymi
Rodzajami Działalności Publicznej

 

Dane pochodzą z Zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON wydanym przez Krajowy Rejestr Podmiotów Gospodarki Narodowej Głównego Urzędu Statystycznego w Białymstoku ul. Krakowska 13, 15-959 Białystok z dnia: 9.12.1998r.

Status prawny podmiotu
Samorząd Gminy Juchnowiec Kościelny działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.506 z późn.zm).
2. Statutu Gminy Juchnowiec Kościelny przyjętego uchwałą  Nr IX/85/03 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 29 października 2003r. (t.j. Dz.Urz.Woj.Podl. z 2017r. poz.1903; z 2018r. poz.4167)

Gmina wykonuje swoje zadania za pośrednictwem organów gminy:
- pochodzących z wyborów Radą Gminy (organ stanowiący i kontrolny),
- oraz pochodzących z wyborów bezpośrednich Wójtem Gminy (organ wykonawczy).

Do zakresu działania samorządu gminy należy wykonywanie zadań publicznych o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżonych ustawami na rzecz innych podmiotów.

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
4) działalności w zakresie telekomunikacji;
5) lokalnego transportu zbiorowego;
6) ochrony zdrowia;
7) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
8) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
9) gminnego budownictwa mieszkaniowego;
10) edukacji publicznej;
11) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
12) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
13) targowisk i hal targowych;
14) zieleni gminnej i zadrzewień;
15) cmentarzy gminnych;
16) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
17) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
18) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;
19) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocnicznych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
20) promocji gminy,
21) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
22) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Przekazanie gminie, w drodze ustawy, nowych zadań własnych wymaga zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację w postaci zwiększenia dochodów własnych gminy lub subwencji.
Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.
Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji.
Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.
W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.
Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.
Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Data wytworzenia: 2019-08-08

Wprowadzający: Dorota Korpacz

Data wprowadzenia: 2004-12-06

Data modyfikacji: 2019-08-08

Opublikował: Dorota Korpacz

Data publikacji: 2004-12-06